پنجمین کنفرانش ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار , 2018-01-03

عنوان : ( نقش و اثرات طراحی و معماری در طرح های بهسازی مسکن روستایی )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , طاهره صادقلو , زینب عرفانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختارهای معماری محیطهای روستایی برآیندهای با اهمیت فعالیت انسان بشمار می آیند که در طول قرنها مطابق با منطقهای قوی اجتماع فرهنگی و محیطی شکل وتحول پیدا کردهاند. مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان برحسب - توسعه و تغییر سطح زندگی ابعاد مختلف و متنوعی پیدا میکند. هدف این پژوهش الگوی مناسب طراحی و معماری و تاثیر آن بر بهسازی مساکن روستایی است. امروزه آگاهی از امکانات و تنگناهای نواحی روستایی و تحلیل آنها در فرایند برنامه ریزی توسعه ی روستایی اهمیت بسزایی دارد و نوعی ضرورت جهت ارائة طرحها و برنامه های توسعه محسوب می شود . طرحهای بهسازی روستایی از جمله طرحهای توسعه ی روستایی است که در آنها سعی شده است نسبت به بهسازی و سازماندهی مساکن روستایی اقدام شود .در شیوه نگرش به طراحی و ساخت مسکن روستایی، به خصوصیات بومی، روش های ساخت محلی و تطابق مسکن با نیازهای معیشتی روستائیان اصلاحاتی صورت گیرد و مسائلی مانند مقاومت در برابر زلزله، ملزومات بهداشتی، مباحث زیست محیطی، استفاده از انرژی و مانند آن نیز در طرح مسکن روستایی لحاظ شوند.

کلمات کلیدی

, مسکن روستایی, طرحهای بهسازی مسکن, معماری روستایی, شیوههای مناسب طراحی مسکن روستا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065142,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and صادقلو, طاهره and عرفانی, زینب},
title = {نقش و اثرات طراحی و معماری در طرح های بهسازی مسکن روستایی},
booktitle = {پنجمین کنفرانش ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {مسکن روستایی، طرحهای بهسازی مسکن، معماری روستایی، شیوههای مناسب طراحی مسکن روستا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش و اثرات طراحی و معماری در طرح های بهسازی مسکن روستایی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A صادقلو, طاهره
%A عرفانی, زینب
%J پنجمین کنفرانش ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار
%D 2018

[Download]