ادبیات پارسی معاصر, دوره (7), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (51-81)

عنوان : ( بررسی برگردان سینمایی داستان اوسنه باباسبحان برمبنای نظریّةفزون‌متنیّت ژار ژنت )

نویسندگان: مهدی ظریفیان , عذرا قندهاریون ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقتباس سینمایی یکی از شاخه های مطالعات بینارشته ای می باشد که در حوزه پژوهش های ادبیات تطبیقی تقسیم بندی می شود. نظریه پردازان این حوزه در تعریف اقتباس از یک درگیری بینامتنی طولانی مدت با اثر اقتباس شده سخن می گویند. بنابراین مطالعة اقتباس سینمایی یک مطالعة بینامتنی است. از آن جا که در مطالعة بینامتنی، متنفقط به متن نوشتاری محدود نمی شود، می توان اثر ادبی و فیلم سینمایی اقتباس شده از آن را در قالب نظریة فزون متنیت ژرار ژنت که از مهم ترین نظریات حوزة بینامتن است تحلیل کرد؛ در اینجا اثر ادبی در حکم پیش متن و اثر سینمایی در حکم بیش متن بررسی می شود. تحقیق حاضر با این فرض به بحث اقتباس در سینمای ایران توجه کرده و به بررسی یک نمونة بحث برانگیز در این حوزه پرداخته است: فیلم خاکاثرمسعود کیمیاییکه براساس داستان اوسنه باباسبحان نوشتة محمود دولت آبادیساخته شده است. مطابق نظریة ژنت، گشتارهای رخ داده در فرایند اقتباس طبقه بندی شده و در خصوص آن ها ارزش داوری شده است. در جمع بندی این نتایج آشکار شده که بیشترین گشتار ر خ داده در فرایند اقتباس از نوع می باشد. این گشتار نشان دهندة نظام ارزشی ویژة (Revaluation) ارزش گذاریِ مکرر فیلم ساز است؛ یعنیکیمیایی در اقتباسهای خود بیش از آن که جهان ارزشیِ نویسندة داستان را بازتاب دهد، به برجسته کردن ارزش هایی می پردازد که در نظام فکریِ خود او معتبر است.

کلمات کلیدی

, ها: اقتباس سینمایی, فزون متنیت, پیش متن, بیش متن, گشتار, مسعود کیمیایی , محمود دولت آبادی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065145,
author = {ظریفیان, مهدی and قندهاریون, عذرا},
title = {بررسی برگردان سینمایی داستان اوسنه باباسبحان برمبنای نظریّةفزون‌متنیّت ژار ژنت},
journal = {ادبیات پارسی معاصر},
year = {2017},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-0549},
pages = {51--81},
numpages = {30},
keywords = {ها: اقتباس سینمایی، فزون متنیت، پیش متن، بیش متن، گشتار، مسعود کیمیایی ، محمود دولت آبادی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برگردان سینمایی داستان اوسنه باباسبحان برمبنای نظریّةفزون‌متنیّت ژار ژنت
%A ظریفیان, مهدی
%A قندهاریون, عذرا
%J ادبیات پارسی معاصر
%@ 2383-0549
%D 2017

[Download]