مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (11), سال (2018-2) , صفحات (12-20)

عنوان : ( بررسی تجربی استفاده از آب و اتیلن گلیکول به عنوان خنک کننده در یک سیستم فتوولتاییک حرارتی )

نویسندگان: محمد حسین زاده , آرش کاظمیان , محمد سردارآبادی , محمد پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به صورت تجربی اثر استفاده از سیال کاری آب خالص، مخلوط آب و اتیلن گلیکول با درصد جرمی 50% و اتیلن گلیکول خالص بر بازده انرژی و اگزرژی سیستمهای فتوولتاییک حرارتی بررسی می شود. همچنین عملکرد دو سیستم فتوولتاییک حرارتی و فتوولتاییک معمولی با یکدیگر مقایسه می شود. آزمایشها در دانشگاه فردوسی مشهد با عرض جغرافیایی 36 درجه و طول جغرافیایی 59 درجه و در یک روز معین در مرداد ماه انجام شده است. پارامترهای بررسی شده در این مطالعه دمای سطح سلولهای فتوولتاییک، توان الکتریکی و حرارتی خروجی، بازده انرژی الکتریکی و حرارتی، اگزرژی الکتریکی و حرارتی خروجی و بازده اگزرژی الکتریکی و حرارتی هستند. با توجه به نتایج به دست آمده سیستم فتوولتاییک حرارتی با سیال کاری مخلوط آب و اتیلن گلیکول توان الکتریکی خروجی از سیستم را حدود 5.41% نسبت به سیستم فتوولتاییک معمولی افزایش میدهد. نتایج همچنین نشان می دهد استفاده از سیال کاری آب خالص بازده انرژی الکتریکی و حرارتی سیستم فتوولتاییک حرارتی را نسبت به مخلوط آب و اتیلن گلیکول ، و اتیلن گلیکول خالص افزایش می دهد. در حالی که بازده اگزرژی کلی سیستمهای فتوولتاییک حرارتی با سیال کاری آب خالص و مخلوط آب و اتیلن گلیکول تقریباً یکسان هستند.

کلمات کلیدی

سیستم فتوولتاییک حرارت ی مخلوط آب و اتیلن گلیکول تحلیل انرژی و اگزرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065167,
author = {حسین زاده, محمد and کاظمیان, آرش and سردارآبادی, محمد and پسندیده فرد, محمد},
title = {بررسی تجربی استفاده از آب و اتیلن گلیکول به عنوان خنک کننده در یک سیستم فتوولتاییک حرارتی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2018},
volume = {17},
number = {11},
month = {February},
issn = {1027-5940},
pages = {12--20},
numpages = {8},
keywords = {سیستم فتوولتاییک حرارت ی مخلوط آب و اتیلن گلیکول تحلیل انرژی و اگزرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی استفاده از آب و اتیلن گلیکول به عنوان خنک کننده در یک سیستم فتوولتاییک حرارتی
%A حسین زاده, محمد
%A کاظمیان, آرش
%A سردارآبادی, محمد
%A پسندیده فرد, محمد
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2018

[Download]