اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران با محوریت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر , 2017-02-14

عنوان : ( مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز با استفاده از دو مدل رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم )

نویسندگان: نوشین اکبری شارک , مهدی جباری نوقابی , مرضیه محمودی منش , فرزانه برومند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: جراحی قلب و عروق از جمله جراحی های متداول است که باهدف افزایش بقا در بیماران انجام می گیرد. در این مطالعه تلاش شده است اثر عوامل موثر بر روی وضعیت مرگ و میر بیماران بعد از عمل جراحی با استفاده از رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم تعیین گردد. روش کار: برای این پژوهش از داده های مربوط به 1919 بیمار که تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بودند استفاده شده است. متغیر پاسخ در وضغیت مرگ و میر پس از عمل جراحی قلب باز می باشد و متغیرهای پیشگو شامل جنسیت، سن، بیماری مزمن ریوی، اختلالات عروق قلب، اختلال عملکرد عصبی و ... است. یافته ها: با توجه به خروحی های مربوط به مدل رگرسوین لجستیک و درخت تصمیم متغیرهای اسبقه آنفارکتوس میوکارد و پیوند از طریق شریان الکلیلی و سطوح مربوط به آن ها معنی دار شده اند. نتیجه گیری: بررسی سابقه آنفارکتوس میوکارد و پیوند از طریق شریان اکلیلی پیش از عمل می تواند در پیش بینی زنده ماندن فرد پس از عمل تعیین کننده باشد.

کلمات کلیدی

, بیماری های قلبی, جراحی قلب باز, رگرسیون لجستیک, درخت تصمیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065175,
author = {اکبری شارک, نوشین and جباری نوقابی, مهدی and محمودی منش, مرضیه and برومند, فرزانه},
title = {مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز با استفاده از دو مدل رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم},
booktitle = {اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران با محوریت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیماری های قلبی، جراحی قلب باز، رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز با استفاده از دو مدل رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم
%A اکبری شارک, نوشین
%A جباری نوقابی, مهدی
%A محمودی منش, مرضیه
%A برومند, فرزانه
%J اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران با محوریت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر
%D 2017

[Download]