پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2017-08-30

عنوان : ( تاثیر همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات رشد گیاه بادرنجبویه (.L officinalis Melissa )

نویسندگان: سیده زهره صادری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , طیبه رجبیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ های میکوریز آربوسکولار جزء مهم ترین میکروارگانیسم های خاک هستند که با بیش از 80 %از گیاهان خاکزی رابطه همزیستی دارند. قارچ های میکوریز با داشتن شبکه گسترده ای از هیف ها، کارایی گیاهان را در جذب آب و عناصر غذایی، بویژه عناصر کم تحرک، افزایش داده، موجب بهبود رشد می شوند. به منظور بررسی تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات رویشی گیاه بادرنجبویه (.L officinalis Melissa ،(آزمایش گلخانه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. چهار نوع تیمار مورد بررسی عبارت بودند از: شاهد، تلقیح گیاه با قارچ mosseae Glomus ،تلقیح با intraradices. G و تلقیح با مخلوط مساوی از هر دو گونه قارچ. بذر های بادرنجبویه در خاک حاوی مایه تلقیح قارچ (با نسبت وزنی 10 به 1 (کاشته و بعد از 4 ماه رشد در محیط کنترل شده، صفات رشد بررسی شدند. در گیاهان همزیست با قارچ های میکوریز وزن خشک و تر اندام هوایی و ریشه، ارتفاع ساقه، مجموع طول و سطح ریشه، میانگین قطر ریشه، مجموع و نسبت سطح برگ و محتوای نسبی آب بطور معنی داری (05.0≤ P (نسبت به گیاهان شاهد افزایش یافت که نشان دهنده تأثیر مثبت همزیستی بر رشد و زیتوده بادرنجبویه بود. بالاترین شاخص های رشد و بیشترین تولید زیتوده در گیاهان تلقیح شده با mosseae. G مشاهده شد. این قارچ توانایی بیشتری در تشکیل کلنی در بافت های ریشه بادرنجبویه داشت و به دنبال یک همزیستی موفق با توسعه شبکه هیف های قارچی موجب افزایش سطح جذب در ریشه و بهبود رشد گیاه گردید.

کلمات کلیدی

, بادرنجبویه, رشد, زیتوده , mosseae Glomus , intraradices Glomu
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065183,
author = {صادری, سیده زهره and ابریشم چی, پروانه and گنجعلی, علی and طیبه رجبیان},
title = {تاثیر همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات رشد گیاه بادرنجبویه (.L officinalis Melissa},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2017},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {بادرنجبویه، رشد، زیتوده ، mosseae Glomus ،intraradices Glomu},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات رشد گیاه بادرنجبویه (.L officinalis Melissa
%A صادری, سیده زهره
%A ابریشم چی, پروانه
%A گنجعلی, علی
%A طیبه رجبیان
%J پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2017

[Download]