پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-10) , صفحات (417-448)

عنوان : ( بررسی رابطۀ سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورۀ متوسطۀ دوم با خودکارآمدی آنها )

نویسندگان: فرزانه حسن زاده توکلی , محمدرضا پهلوان نژاد , بهزاد قنسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالیان اخیر ، به آموزش درست زبان انگلیسی که در گسترة زبان شناسی کاربردی قرار دارد، در مدارس ایران توجه ویژه ای شده است و از این رو، بررسی انگیزش هایی که در این زمینه تأثیرگذار است ، می تواند در موفقیت دانش آموزان در زمینة یادگیری زبان انگلیسی نقش مؤثری را ایفا کند . یک ی از این انگیزش ها، بررسی تأ ثیر سرمایة فرهنگی دبیران زبان انگلیسی بر خودکارامدی آن هاست. ازاین رو، بررسی رابطة سرمایة فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورة متوسطة دوم با خودکارامدی آن ها در شهر مشهد، هدف اصلی این پژوهش است . دبیران زبان انگلیسی دورة متوسطة دوم نو احی هفتگانة مشهد ( تعداد 607 نفر ) به عنوان جامعة آماری در نظر گرفته شدند که از میان آن ها تعداد 242 نفر براساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام پذیرفت . نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش، روش توصیفی پیمایشی است . دو پرس ش نامة خودکارامدی و سرمایة فرهنگی به عنوان ابزار نسخة 23 و SPPS جمع آوری داده ها استفاده شدند. نرم افزارهای مورد استفاده برای بررسی های آماری نسخة 23 اند. برای تحلیل داد هها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد . نتایج Amos به دست آمده نشان داد، میان سرمایة فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورة متوسطة دوم با خودکارامدی آن ها رابطه ای معنا دار و مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر، دبیرانی که سرمایة فرهنگی بالاتری دارند، خودکارامدترند که در نتیجة آن به موفقیت های بیشتری در آموزش زبان انگلیسی دست می یابند.

کلمات کلیدی

, سرمایة فرهنگی, خودکارامدی, دبیران زبان انگلیسی, دورة متوسطة دوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065198,
author = {حسن زاده توکلی, فرزانه and پهلوان نژاد, محمدرضا and قنسولی, بهزاد},
title = {بررسی رابطۀ سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورۀ متوسطۀ دوم با خودکارآمدی آنها},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {October},
issn = {2588-4123},
pages = {417--448},
numpages = {31},
keywords = {سرمایة فرهنگی، خودکارامدی، دبیران زبان انگلیسی، دورة متوسطة دوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطۀ سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورۀ متوسطۀ دوم با خودکارآمدی آنها
%A حسن زاده توکلی, فرزانه
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A قنسولی, بهزاد
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2017

[Download]