ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکر کاربردی و پژوهش نوین , 2017-02-14

عنوان : ( تاثیر کنترل رفتاری درک شده مصرف کننده بر رفتار مصرف کننده )

نویسندگان: نسرین شاه نوشی , علیرضا خوراکیان , فریبرز رحیم نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر متغیر نامشهود ذهن انسان به نام کنترل رفتاری درک شده و تاثیری که این مفهوم بر رفتار مشهود مصرف کنندگان کالاهای قابل بازیافت دارند، می پردازد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر کنترل رفتاری درک شده مصرف کننده بر رفتار مصرف کننده انجام شده است. جامعه ی مورد مطالعه، مصرف کنندگان کالاهای قابل بازیافت (انواع پلاستیک و ...)هستند زیرا مصرف کنندگان این نوع مواد بیشتر به قصد راحتی از آن ها استفاده کرده و به جنبه ی بازیافت آن توجهی نمی کنند و یا خیلی کم توجه می کنند. پس از تعریف متغیرها و پیشینه پژوهش به روش تحقیق اشاره شده است. روش پژوهش حاضر غیرتصادفی در دسترس(ساده) می باشد. ابزار پژوهش حاضر پرسش نامه می باشد که وایی و پایایی آن تایید شده است. تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار آموس انجام شد. یافته ها و نتایج نشان می دهد که کنترل رفتاری درک شده مصرف کننده بر رفتار مصرف کننده اثر مثبت و معنی دار دارد و فرضیه حاضر تایید می شود، به این معنی که هرچه کنترل رفتاری درک شده مصرف کنندگان کالاهای قابل بازیافت بهبود یابد قصد مصرف آنها بیشتر می شود. در انتها نیز به پیشنهادات تحقیق پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, رفتار مصرف کننده , کنترل ر فتاری درک شده, مصرف کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065200,
author = {شاه نوشی, نسرین and خوراکیان, علیرضا and رحیم نیا , فریبرز},
title = {تاثیر کنترل رفتاری درک شده مصرف کننده بر رفتار مصرف کننده},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکر کاربردی و پژوهش نوین},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رفتار مصرف کننده ،کنترل ر فتاری درک شده، مصرف کننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کنترل رفتاری درک شده مصرف کننده بر رفتار مصرف کننده
%A شاه نوشی, نسرین
%A خوراکیان, علیرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%J ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکر کاربردی و پژوهش نوین
%D 2017

[Download]