سومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان , 2017-09-15

عنوان : ( بررسی تاثیر سرمایه¬های روانشناختی بر ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار )

نویسندگان: نرجس یزدانی , علیرضا خوراکیان , فریبرز رحیم نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه¬ی بین ابعاد سرمایه¬های روانشناختی و رفتارهای انحرافی در محیط کار می¬باشد. بدین منظور با مرور ادبیات و با مراجعه به تحقیقات انجام گرفته، ابعاد و مؤلفه¬های مرتبط با سرمایه¬های روانشناختی و رفتارهای انحرافی در محیط کار شناسایی گردید و بر مبنای این متغیرها، یک پرسشنامه مبتنی بر 37 سؤال طراحی گردید و روایی آن از طریق خبرگان رشته مدیریت و همچنین تعدادی از کارشناسان شهرداری مشهد مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان ستادهای مرکزی مناطق برخوردار شهرداری مشهد می¬باشند، که حجم نمونه طبق فرمول کوکران برابر 236 نفر می¬باشد. روایی سازه‌های پرسش‌نامه نیز با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم‌افزار AMOS مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین انسجام درونی ابزارهای مورداستفاده نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. نتیجه¬ی تجزیه و تحلیل این تحقیق نشان دهنده¬ی رابطه¬ی منفی سرمایه¬های روانشناختی با ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار شامل انحراف سازمانی، انحراف بین فردی و انحراف در رابطه با مشتری می¬باشد. در پایان پیشنهاداتی در این زمینه در راستای بهبود رفتارهای کارکنان به مدیران شهرداری مشهد ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, انحراف سازمانی, انحراف بین فردی, انحراف در ارتباط با مشتری, سرمایه¬های روانشناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065201,
author = {یزدانی, نرجس and خوراکیان, علیرضا and رحیم نیا , فریبرز},
title = {بررسی تاثیر سرمایه¬های روانشناختی بر ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار},
booktitle = {سومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {انحراف سازمانی، انحراف بین فردی، انحراف در ارتباط با مشتری، سرمایه¬های روانشناختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر سرمایه¬های روانشناختی بر ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار
%A یزدانی, نرجس
%A خوراکیان, علیرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%J سومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان
%D 2017

[Download]