رخساره های رسوبی, دوره (10), شماره (1), سال (2018-12) , صفحات (23-36)

عنوان : ( نانواسترا تیگرافی نهشته های پلیوسن برش خرچنگ (حوضه پاراتتیس شرقی جنوب دریای خزر) )

نویسندگان: فاطمه هادوی , عادل براری اطاقسرا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فراوانی نسبی، محدوده چینه شناسی کوتاه و گسترش جغرافیایی زیاد نانوفسیل های آهکی، آن ها را به عنوان شاخصی کارآمد و مفید در مطالعات بیواستراتیگرافی مطرح ساخته است. واحدهای لیتواستراتیگرافی مقطع خرچنگ شامل ضخامت های مختلفی از رسوبات مارنی و ماسه سنگی و تناوب ماسه سنگ و مارن و همچنین آهک می باشند. در این مقاله تعداد 23 جنس و 43 گونه مختلف از نانوفسیل های آهکی مقطع خرچنگ شناسایی شدند. کوکولیت های این منطقه تنوع نسبتا زیاد و حفظ شدگی خوب دارند. با توجه به گسترش چینه شناسی نانوفسیل های آهکی، برش مورد مطالعه، با زون NN14 از زون بندی مارتینی (1971) همخوانی دارد. بر این مبنا سن قاعده نهشته های برش خرچنگ پلیوسن پیشین (زانسلین) می باشد.

کلمات کلیدی

, پاراتتیس, دریای خزر, خرچنگ, نانوفسیل های آهکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065229,
author = {هادوی, فاطمه and براری اطاقسرا, عادل},
title = {نانواسترا تیگرافی نهشته های پلیوسن برش خرچنگ (حوضه پاراتتیس شرقی جنوب دریای خزر)},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {1},
month = {December},
issn = {2008-787X},
pages = {23--36},
numpages = {13},
keywords = {پاراتتیس، دریای خزر، خرچنگ، نانوفسیل های آهکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نانواسترا تیگرافی نهشته های پلیوسن برش خرچنگ (حوضه پاراتتیس شرقی جنوب دریای خزر)
%A هادوی, فاطمه
%A براری اطاقسرا, عادل
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2018

[Download]