حکمت معاصر, دوره (7), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (19-34)

عنوان : ( احاطه علمی انسان کامل از دید صدرا و نسفی )

نویسندگان: علی حقی , سیده سمیه حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوشتار حاضر کوششی در راستای فهم احاطه علمی انسان کامل از دید صدرا و نسفی است . نگارنده بر این باور است که احاطه علمی انسان کامل ، ارتباط مستقیمی با حقیقت علم و تهذیب نفس دارد . حقیقت علم در نظر صدرا و نسفی نوری از جانب حق‌تعالی است همچنین هر دو بر این نکته واقف‌اند که این نور براثر سیر و سلوک به دست می‌آید .بالاترین مرتبه این نور متعلق به انسان کامل است که به همه علوم احاطه دارد . بنا بر نظر نسفی هر چه ریاضت بیشتر شود احاطه علمی انسان بیشتر می‌گردد و اشیاء راکماهی می‌تواند ببیند . صدرا و نسفی،رسیدن به بالاترین مرتبه علوم رافی نفسه دارای ارزش ندانستند بلکه علم رازمانی ارزشمند می‌دانند که توأم با عمل باشد . انسان کامل نه‌تنها بر علوم ظاهری بلکه با غیب نیز آشنایی دارد . او غیب آسمان و زمین را می‌داند .بنابراین احاطه عملی انسان کامل آن است که وی بر تمامی علوم ظاهری و باطنی آشنایی و به درک حقیقت اشیاء رسد.

کلمات کلیدی

, انسان کامل, احاطه علمی, صدرا, نسفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065234,
author = {حقی, علی and حسینی, سیده سمیه},
title = {احاطه علمی انسان کامل از دید صدرا و نسفی},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2016},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-0689},
pages = {19--34},
numpages = {15},
keywords = {انسان کامل،احاطه علمی،صدرا،نسفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T احاطه علمی انسان کامل از دید صدرا و نسفی
%A حقی, علی
%A حسینی, سیده سمیه
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2016

[Download]