زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (20), شماره (8), سال (2017-11) , صفحات (89-100)

عنوان : ( تأثیر 8 هفته تمرین هوازی در آب بر نیمرخ لیپیدی، گلوکز، مقاومت به انسولین و آپولیپوپروتئین A و B در زنان یائسه دارای اضافه وزن مقاله 11، دوره 20، شماره 8، آبان 1396، صفحه 89-100 )

نویسندگان: زیبا شوریده , ناهید بیژه , ناهید خوشرفتاریزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: دوران یائسگی به دلیل کاهش سطوح استروژن با افزایش درصد چربی و به‌ویژه چربی احشایی همراه است و این امر با خطر ابتلاء به بیماری­های قلبی - عروقی ارتباط مستقیم دارد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر 8 هفته تمرین هوازی در آب بر نیمرخ لیپیدی، گلوکز، مقاومت به انسولین و آپولیپوپروتئین A و B در زنان یائسه انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1393 بر روی 26 زن یائسه در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمودنی­ها به­طور تصادفی در دو گروه کنترل و تمرین قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته در تمرینات ورزشی هوازی در ‏آب شرکت کردند. از روش سه نقطه­ای و دستگاه سنجش ترکیب بدن و معادله هما به ترتیب، جهت تعیین درصد چربی، شاخص توده بدنی و مقاومت به انسولین استفاده شد؛ همچنین از کیت­های مربوطه جهت ارزیابی مقادیر کلسترول، لیپوپروتئین کم چگال و پرچگال، تری گلیسرید، آپولیپوپروتئین A و B استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، تی وابسته و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی­دار در نظر گرفته شد. یافته­ها: تمرین هوازی منظم در آب، باعث کاهش معنی­دار سطوح آپولیپوپروتئین A (001/0=p)، آپولیپوپروتئین B (019/0=p)، LDL (06/0=p)، کلسترول تام (03/0=p)، گلوکز (038/0=p) و مقاومت به انسولین (003/0=p) و افزایش معنی­دار HDL (015/0=p) گردید؛ همچنین در این گروه TG (72/0=p) نیز کاهش یافت که از نظر آماری معنی­دار نبود. در گروه کنترل نیز سطوح آپولیپوپروتئین A (029/0=p) و B (026/0=p) به­طور معنی­داری کاهش یافت؛ افزایش معنی­دار سطوح TG (027/0=p) و افزایش غیر معنی­دار کلسترول تام (30/0=p) و گلوکز (80/0=p) در گروه کنترل مشاهده شد. مقاومت به انسولین (61/0=p) در این گروه کاهش یافت که معنی­دار نبود. نتیجه‌گیری: هشت هفته تمرین هوازی در آب، منجر به بهبود برخی عوامل خطرساز قلبی - عروقی در زنان یائسه دارای اضافه وزن می‌شود و این‌گونه تمرینات جهت پیشگیری از ابتلاء به بیماری تصلب شرایین و بیماری‌های قلبی عروقی توصیه می‌گردد.

کلمات کلیدی

کلیدواژه ها آپولیپوپروتئین B و A؛ تمرین هوازی در آب؛ زنان یائسه؛ گلوکز؛ مقاومت به انسولین؛ نیمرخ چربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065235,
author = {شوریده, زیبا and بیژه, ناهید and خوشرفتاریزدی, ناهید},
title = {تأثیر 8 هفته تمرین هوازی در آب بر نیمرخ لیپیدی، گلوکز، مقاومت به انسولین و آپولیپوپروتئین A و B در زنان یائسه دارای اضافه وزن مقاله 11، دوره 20، شماره 8، آبان 1396، صفحه 89-100},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2017},
volume = {20},
number = {8},
month = {November},
issn = {1680-2993},
pages = {89--100},
numpages = {11},
keywords = {کلیدواژه ها آپولیپوپروتئین B و A؛ تمرین هوازی در آب؛ زنان یائسه؛ گلوکز؛ مقاومت به انسولین؛ نیمرخ چربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر 8 هفته تمرین هوازی در آب بر نیمرخ لیپیدی، گلوکز، مقاومت به انسولین و آپولیپوپروتئین A و B در زنان یائسه دارای اضافه وزن مقاله 11، دوره 20، شماره 8، آبان 1396، صفحه 89-100
%A شوریده, زیبا
%A بیژه, ناهید
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2017

[Download]