مطالعات اجتماعی گردشگری, دوره (5), شماره (9), سال (2018-2) , صفحات (1-27)

عنوان : ( بررسی نقش کیفیت درک شده خدمات،رضایت و اعتماد بر بازگشت گردشگران سلامت و استفاده مجدد آنها از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد )

نویسندگان: نائمه پروین محبی , علیرضا خوراکیان , محمدمهدی فراحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیدۀ گردشگری سلامت، امروزه از رو به رشدترین بخش¬های صنعت گردشگری در جهان است و به صورت یکی از صنایع جذاب در زمینه¬های اقتصادی، اشتغال¬زایی، معرفی فرهنگ¬ها و حتی ایجاد منافع سیاسی برای کشورها مطرح است. گردشگری سلامت، منافع بسیاری را برای اقتصاد کشورهایی که در این صنعت فعالیت دارند، به همراه دارد. با توجه به نو پا بودن صنعت گردشگری سلامت و نیز رقابت شدید میان کشورهای مختلف در توسعۀ این صنعت، مسأله جذب و حفظ مشتریان به عنوان اساسی‌ترین رکن این صنعت، همواره از دغدغه‌های اصلی آن به شمار می‌رود. بر این اساس هدف از این مطالعه، بررسی نقش کیفیت درک شده خدمات (خدمات تخصصی پزشکی و کیفیت ارائه خدمات)، رضایت و اعتماد بر بازگشت گردشگران و استفادۀ مجدد آن¬ها از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد می‌باشد. از بین گردشگران خارجی حوزۀ سلامت که از خدمات پزشکی مراکز درمانی مشهد استفاده نموده‌اند، تعداد 206 نفر به روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب و داده‌ها به وسیلۀ پرسش¬نامه گردآوری شده است. نتایج تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق با استفاده از آزمون معادلات ساختاری، حاکی از تأیید فرضیه‌های اثر مثبت و مستقیم کیفیت درک شده خدمات (خدمات پزشکی و کیفیت درک شده ارائه خدمات) بر رضایت گردشگران سلامت می‌باشد. همچنین فرضیه‌های اثر مثبت رضایت گردشگران سلامت بر اعتماد آن¬ها به مراکز درمانی و کارکنان آن تأیید گردید. اثر اعتماد گردشگران سلامت به مراکز درمانی و کارکنان آن بر بازگشت مجدد آن¬ها به ایران نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, اعتماد, بازگشت مشتری, رضایت, کیفیت درک شده خدمات, گردشگران سلامت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065243,
author = {پروین محبی, نائمه and خوراکیان, علیرضا and فراحی, محمدمهدی},
title = {بررسی نقش کیفیت درک شده خدمات،رضایت و اعتماد بر بازگشت گردشگران سلامت و استفاده مجدد آنها از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد},
journal = {مطالعات اجتماعی گردشگری},
year = {2018},
volume = {5},
number = {9},
month = {February},
issn = {2382-9664},
pages = {1--27},
numpages = {26},
keywords = {اعتماد، بازگشت مشتری، رضایت، کیفیت درک شده خدمات، گردشگران سلامت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش کیفیت درک شده خدمات،رضایت و اعتماد بر بازگشت گردشگران سلامت و استفاده مجدد آنها از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد
%A پروین محبی, نائمه
%A خوراکیان, علیرضا
%A فراحی, محمدمهدی
%J مطالعات اجتماعی گردشگری
%@ 2382-9664
%D 2018

[Download]