پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (451-462)

عنوان : ( تأثیر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در جیرفت )

نویسندگان: بهاره پارسامطلق , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , ذبیح اله اعظمی ساردویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف مطالعه تأثیر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش در دو سال زراعی۹۲-۱۳۹۱ و ۹۳-۱۳۹۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه جیرفت، به‌صورت کرت‌های خرد شده نواری در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سطوح آب آبیاری در سه سطح ۶۰ ، ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه به‌عنوان عامل کرت‌های افقی و منبع تغذیه‌ا‌ی گیاه در چهار سطح (کود زیستی مایکوریزا، ورمی‌کمپوست، کود گاوی، کود شیمیایی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) و تیمار شاهد به‌عنوان عامل کرت‌های عمودی در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر ارتفاع بوته، طول سرشاخه گلدار، تعداد غوزه در بوته، وزن کاسبرگ خشک در بوته، عملکرد کاسبرگ، عملکرد زیست‌توده، فعالیت آنتی‌آکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ معنی‌دار بود. همچنین اثر متقابل منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد کاسبرگ و فعالیت آنتی‌اکسیدانی کاسبرگ معنی‌دار بود. بیشترین وزن کاسبرگ خشک در سطح ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و منبع تغذیه‌ای کود گاوی و کمترین عملکرد وزن کاسبرگ در تیمار شاهد در سطح ۶۰ درصد نیاز آبی گیاه به‌دست آمد. با توجه به اینکه سطوح ۱۰۰ و ۸۰ درصد نیاز آبی گیاه در اکثر ویژگی‌های مورد بررسی تفاوت معنی‌داری وجود نداشتند، به‌نظر می‌رسد که سطح ۸۰ درصد نیاز آبی گیاه به‌ترتیب توأم با مصرف کودهای دامی، ورمی‌کمپوست و شیمیایی در زراعت چای ترش مناسب می‌باشند.

کلمات کلیدی

زیست‌توده; کود گاوی; مایکوریزا; ورمی‌کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065244,
author = {پارسامطلق, بهاره and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and ذبیح اله اعظمی ساردویی},
title = {تأثیر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در جیرفت},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {15},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {451--462},
numpages = {11},
keywords = {زیست‌توده; کود گاوی; مایکوریزا; ورمی‌کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در جیرفت
%A پارسامطلق, بهاره
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A ذبیح اله اعظمی ساردویی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]