بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (142-157)

عنوان : ( اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) )

نویسندگان: شهرام امیرمرادی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , شهناز دانش , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پیامد¬های صنعتی شدن، آلودگی محیط ¬زیست و یکی از مهمترین آلاینده¬های محیط زیست فلزات سنگین هستند که می¬توانند باعث آلودگی خاک، آب و هوا شوند. دراین تحقیق غلظت¬های کادمیم (صفر، ۱۰،۲۰،۴۰،۶۰،۸۰،۱۰۰ پی‌پی‌ام) و سرب (۱۰۰،۳۰۰،۶۰۰،۹۰۰،۱۲۰۰و ۱۵۰۰ پی‌پی‌ام) بر روی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط گلخانه¬ای در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. ریزوم¬های نعناع فلفلی از مزرعه جمع¬آوری و در گلدان کشت شدند و توسط محلول¬های کلرید کادمیم و سرب استفاده شد. گیاهان در اوایل گلدهی در دو چین برداشت و از نظر خصوصیات کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. درچین اول در غلظت ۱۰۰ پی‌پی‌ام کادمیم، وزن تر، وزن خشک، سطح برگ، ارتفاع گیاه و درصد اسانس برگ به ترتیب ۱۶/۱۸، ۸۸/۲۵، ۷۹/۲۲، ۹۱/۱۷و ۰۸/۷ درصد و در چین دوم این صفات به ترتیب ۲۴/۱۵ ،۹۲/۲۲، ۸۸/۲۰، ۹۲/۲۲ و ۰۸/۷ درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. همچنین در چین اول، در غلظت ۱۵۰۰ پی‌پی‌ام سرب، وزن تر، وزن خشک، سطح برگ، ارتفاع گیاه و درصد اسانس برگ به ترتیب، ۵۵/۲۴، ۰۱/۳۹، ۵۸/۲۱، ۵۵/۲۸ و ۰۵/۱۵ درصد و در چین دوم این صفات به ترتیب۹۴/۲۸، ۳۱/۱۷، ۷۲/۲۴، ۷۷/۲۶ و۳۷/۱۳درصد نسبت به شاهد کاهش نشان داد. به نظرمی¬رسد که نعناع فلفلی در شرایط آب¬های آلوده به کادمیم و یا در خاک¬های آلوده به این عناصر سنگین در غلظت¬های متوسط می¬تواند مورد کشت قرار گیرد و اثر این عناصر سنگین اثر معنی‌داری بر تولید ماده خشک و درصد اسانس نداشت.

کلمات کلیدی

, سطح برگ, عناصر سنگین, گیاهان دارویی , ماده خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065246,
author = {امیرمرادی, شهرام and رضوانی مقدم, پرویز and کوچکی, علیرضا and دانش, شهناز and فتوت, امیر},
title = {اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2017},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7713},
pages = {142--157},
numpages = {15},
keywords = {سطح برگ، عناصر سنگین، گیاهان دارویی ، ماده خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)
%A امیرمرادی, شهرام
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A کوچکی, علیرضا
%A دانش, شهناز
%A فتوت, امیر
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2017

[Download]