علوم باغبانی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (597-604)

عنوان : ( تاثیر کود‌های آلی، معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.) )

نویسندگان: فریما دعائی , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , دکتر احمد بالندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کاربرد کودهای آلی، معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه کاسنی پاکوتاه آزمایشی در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت .در این آزمایش فاکتور کودهای آلی و شیمیایی در چهار سطح (چهار تن در هکتار کمپوست زباله شهری، چهار تن در هکتار ورمی‌کمپوست،۱۳۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره و عدم مصرف کود (شاهد)) و فاکتورکود زیستی در دو سطح (کود زیستی بیوسولفور + ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود گوگرد خالص و عدم مصرف کود زیستی بیوسولفور و گوگرد (شاهد)) استفاده شد. نتایج نشان داد اثرات ساده و متقابل فاکتورهای مورد مطالعه، روی صفات مورفولوژیک (ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، تعداد شاخه‌های فرعی در بوته)، اجزای عملکرد دانه مانند، تعداد دانه در گل‌آذین، وزن هزار دانه، وزن دانه در بوته، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی‌دار نبود. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که تعداد گل‌آذین در بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد بیولوژیک (۰۵/۰ p

کلمات کلیدی

کود زیستی بیوسولفور; کود شیمیایی; کمپوست; ورمی‌کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065247,
author = {دعائی, فریما and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and دکتر احمد بالندری},
title = {تاثیر کود‌های آلی، معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {30},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {597--604},
numpages = {7},
keywords = {کود زیستی بیوسولفور; کود شیمیایی; کمپوست; ورمی‌کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کود‌های آلی، معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.)
%A دعائی, فریما
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A دکتر احمد بالندری
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]