پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (29), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (832-843)

عنوان : ( پیش بینی تراکم گیاه کندل (Dorema ammoniacum) در مراتع تخریب شده با استفاده از شبکه های عصبی )

نویسندگان: علیرضا قاسمی اریان , پرویز رضوانی مقدم , محمدتقی ناصری پور یزدی , دکتر منصور مصداقی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه کندل از تیره چتریان یک گونه دارویی، صنعتی می‌باشد که طی 4 دهه اخیر، سطح وسیعی از رویشگاه آن تخریب شده است. برای پیش‌بینی تراکم کندل در مراتع تخریب شده به روش شبکه‌های عصبی، در سال 1393 پژوهشی در جنوب غربی شهرستان سبزوار به اجرا درآمد. متغیرهای مستقل شامل (بافت خاک، EC، pH ، SAR، N، P، K، کاتیون‌ها، ماده آلی، درصد آهک) و متغیر وابسته (تراکم گیاه کندل) می‌باشد. پس از رسم محدوده مرتع بر روی نقشه توپوگرافی و عکس‌های ماهواره‌ای، تعداد 70 مثال آموزشی شامل متغیرهای مستقل و وابسته به روش تصادفی- سیتماتیک از زیستگاه کندل جمع‌آوری و از این تعداد، 50 مثال به آموزش، 10 مثال به اعتبار سنجی و 10 مثال به آزمون شبکه اختصاص داده شد. سپس تعداد 8 نمونه (متشکل از متغیرهای مستقل) از مرتع تخریب شده، جمع‌آوری و وارد مدل گردید. نتایج نشان داد که وابستگی کندل نسبت به عوامل محیطی یکسان نبوده و همبستگی تراکم گیاه با EC (93%-)، پتاسیم (95%)، کاتیونها (92%-)، SAR (79%-)، بافت خاک (80%)، قلیائیت (4%) و می‌باشد. همچنین کمترین تراکم کندل با 0.12/m^2 مربوط به مراتعی می‌باشد که بیش از 45 سال از تخریب آنها می-گذرد و بیشترین تراکم با 0.23/m^2 مربوط به مراتع تخریب شده طی 3 سال اخیر می‌باشد. پیش‌بینی کمّی تراکم کندل نشان داد که هر چه شدت و مدت تخریب مرتع بیشتر باشد، گسستگی بیشتری بین عوامل محیطی، ایجاد شده و به تدریج باعث حذف و مهاجرت اجباری گونه میگردد.

کلمات کلیدی

تراکم کندل؛ مراتع تخریب شده؛ شبکه عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065248,
author = {قاسمی اریان, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and ناصری پور یزدی, محمدتقی and دکتر منصور مصداقی and قربانی, رضا},
title = {پیش بینی تراکم گیاه کندل (Dorema ammoniacum) در مراتع تخریب شده با استفاده از شبکه های عصبی},
journal = {پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches},
year = {2017},
volume = {29},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-2592},
pages = {832--843},
numpages = {11},
keywords = {تراکم کندل؛ مراتع تخریب شده؛ شبکه عصبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی تراکم گیاه کندل (Dorema ammoniacum) در مراتع تخریب شده با استفاده از شبکه های عصبی
%A قاسمی اریان, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A ناصری پور یزدی, محمدتقی
%A دکتر منصور مصداقی
%A قربانی, رضا
%J پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches
%@ 2383-2592
%D 2017

[Download]