افق دانش, دوره (23), شماره (4), سال (2017-10) , صفحات (311-317)

عنوان : ( نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت با میزان سلامت روان در افراد دیابتی نوع دو )

نویسندگان: مریم حسینی , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: دیابت به عنوان یک بیماری متابولیک شایع می تواند پیامد های روانی مهمی به دنبال داشته باشد و باعث مشکلاتی در زندگی روزمره شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه طول مدت بیماری و تعداد عوارض جسمانی دیابت با سلامت روان در افراد دیابتی نوع دو بود. ابزار و روش ها: در این مطالعه توصیفی- همبستگی، 150 نفر از بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت پارسیان شهر مشهد در سال 1394 به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و با استفاده از چک لیست اطلاعات دموگرافیک و عوارض جسمانی دیابت، مقیاس احساس انسجام روانی و پرسش نامه سلامت روان مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها به کمک نرم افزارهای Lisrel و SPSS 18 و توسط آزمون ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند یافته ها: طول مدت بیماری، تعداد عوارض جسمانی دیابت و عدم سلامت روان با احساس انسجام روانی همبستگی منفی و معنی داری داشتند. همچنین بین طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت با عدم سلامت روان همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (01/0p<). مدل پیشنهادی در افراد دیابتیک از برازش خوبی برخوردار بود و اثر غیرمستقیم طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت بر سلامت روان، از اثر مستقیم آن بیشتر بود (05/0p<). نتیجه گیری: احساس انسجام روانی به عنوان میانجی گر در رابطه طول مدت بیماری و تعداد عوارض جسمانی با سلامت روان افراد دیابتی نوع دو، نقش پراهمیتی در کنترل عوارض جسمانی و روانی بیماری دیابت دارد.

کلمات کلیدی

, احساس انسجام روانی, سلامت روان, دیابت نوع دو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065259,
author = {حسینی, مریم and عبدخدائی, محمدسعید and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت با میزان سلامت روان در افراد دیابتی نوع دو},
journal = {افق دانش},
year = {2017},
volume = {23},
number = {4},
month = {October},
issn = {1735-1855},
pages = {311--317},
numpages = {6},
keywords = {احساس انسجام روانی، سلامت روان، دیابت نوع دو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت با میزان سلامت روان در افراد دیابتی نوع دو
%A حسینی, مریم
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2017

[Download]