پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2016-07-14

عنوان : ( بررسی وضعیت گیاهان با فرم های رویشی مختلف بعذ از آتش سوزی تجویس شذه بهاره در مراتع دهبار طرقبه )

نویسندگان: محمد فرزام , سعید حسین زاده نقندر , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده ّوِ ی فشهْای صیؼتی گیاّاى دس هشاتغ ،)1388 فشم سٍیـی گیاّاى تأثیش تؼضایی تش ػىغ الؼول آًْا تِ آتؾ ػَصی داسد (جٌگجَ، ٍجَد داسًذ، اها فشاٍاًی آًْا هتفاٍت اػت. ّذف ایی هطالؼِ، تشسػی تاثیش آتؾ ػَصی تجَیض ؿذُ تْاسُ تش ٍضؼیت گیاّاى تا فشم دس جْت تاد غالة هٌطمِ ٍ دس ٍ تا ؿذت ون ،1394 ّای سٍیـی هختلف تَد. ػولیات آتؾ ػَصی تجَیض ؿذُ، دس اٍاػط فشٍسدیی تیواس (آتؾ ػَصی ٍ ؿاّذ) تطَس تلادفی کَست پزیشفت. تِ هٌظَس تشسػی پَؿؾ گیاّی، دس خشداد هاُ 2 تلَن ٍ دس ّش تلَن 4 دس ّش تلَن ٍ دس ّش تیواس، دٍ ػذد پلات اًذاختِ ٍ تشاون ٍ پَؿؾ ٍ فشم سٍیـی آًْا تٌظین ٍ ثثت گشدیذ. ًتایج ًـاى داد وِ 1394 آتؾ ػَصی تجَیض ؿذُ، تطَس هؼٌی داسی هٌجش تِ واّؾ تشاون ٍ دسکذ پَؿؾ گیاّاى تا فشم سٍیـی فاًشٍفیت ٍ واهافیت ٍ تشاون گیاّاى تا فشم سٍیـی طئَفیت ٍ افضایؾ هؼٌی داس تشاون گیاّاى تا فشم سٍیـی ّوی وشیپتَفیت ؿذُ اػت. دس ٍالغ تا واّؾ گیاّاى چَتی ٍ تَتِ ای تا فشم سٍیـی فاًشٍفیت ٍ واهافیت، ٍ دس ًتیجِ تا ون ؿذى سلاتت ٍ افضایؾ تاتؾ ًَس خَسؿیذ تِ ػطح خان ٍ فشاّن تَدى ؿشایط لاصم گیاّاى چٌذ ػالِ تا فشم سٍیـی ّوی وشیپتَفیت تِ ػشػت تجذیذ حیات یافتِ اًذ ٍ صیاد ؿذُ اًذ وِ ایی یه ًىتِ هثثت دس هذیشیت هشاتغ ٍ اکلاح هشاتغ تِ ؿواس هی سٍد.

کلمات کلیدی

, آتؾ ػَصی تجَیض ؿذُ, فشم سٍیـی, فاًشٍفیت, واهافیت, ّوی وشیپتَفیت, طئَفیت, تشٍفیت آتش سوزی تجویز شده , فرم رویشی, فانروفیت, کامافیت, همی کری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065271,
author = {فرزام, محمد and حسین زاده نقندر, سعید and اجتهادی, حمید},
title = {بررسی وضعیت گیاهان با فرم های رویشی مختلف بعذ از آتش سوزی تجویس شذه بهاره در مراتع دهبار طرقبه},
booktitle = {پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آتؾ ػَصی تجَیض ؿذُ، فشم سٍیـی، فاًشٍفیت، واهافیت، ّوی وشیپتَفیت، طئَفیت، تشٍفیت آتش سوزی تجویز شده ، فرم رویشی، فانروفیت، کامافیت، همی کریپتوفیت، ژئوفیت، تروفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت گیاهان با فرم های رویشی مختلف بعذ از آتش سوزی تجویس شذه بهاره در مراتع دهبار طرقبه
%A فرزام, محمد
%A حسین زاده نقندر, سعید
%A اجتهادی, حمید
%J پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2016

[Download]