پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (7), شماره (25), سال (2016-9) , صفحات (47-66)

عنوان : ( اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران )

نویسندگان: منصوره کوهی , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد امینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به طور معمول، شدت خشکسالی با نمایههای خشکسالی ارزیابی میگردد. در سالهای اخیر در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک از نمایه قدرتمندی به نام نمایه شناسایی خشکسالی ) (RDIاستفاده شده است. از آنجایی که این نمایه بر مبنای دو متغیر بارش و تبخیر-تعرق مرجع محاسبه میگردد لذا ارزیابی اثرات ناشی از محاسبه EToبا روشهای متفاوت بر ویژگیهای خشکسالی مسئلهای ضروری میباشد. در این راستا، در این پژوهش از چهار روش رایج محاسبه تبخیر-تعرق مرجع شامل هارگریوز- سامانی، تورنت وایت، بلانی-کریدل و روش ) FAOتنها دما( جهت بررسی تاثیرپذیری این نمایه از روش برآورد تبخیر-تعرق مرجع استفاده شده و روش فائو-پنمن-مانتیث نیز به عنوان روش مبنا برای مقایسه تفاوت مقادیر شدت خشکسالی محاسبه شده با چهار روش برآورد تبخیر-تعرق در نظر گرفته شد. ایستگاههای مورد بررسی شامل ایستگاه بندر انزلی که در طبقهبندی گسترشیافته دمارتن در اقلیم بسیار مرطوب معتدل، ایستگاه کرمان که در اقلیم خشک سرد، ایستگاه شهرکرد که در اقلیم نیمه خشک فرا سرد و ایستگاه اهواز که در اقلیم خشک گرم قرار میگیرند میباشد. نتایج نشان داد که انتخاب روشهای متفاوت محاسبه EToتاثیر معنیداری در مقادیر شدت نمایه خشکسالی ندارد. با این وجود، در بین روشهای مورد استفاده روش فائو-پنمن-مانتیث )تنها دما( و هارگریوز عملکرد بهتری از خود نشان دادند. بر مبنای این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که RDIنمایهای استوار است و مقادیر شدت خشکسالی محاسبه شده با این نمایه، به روشهای مختلف محاسبه تبخیر-تعرق بستگی ندارد

کلمات کلیدی

, خشکسالی, تبخیر-تعرق مرجع, , RDIاقلیم نیمه خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065276,
author = {کوهی, منصوره and ثنائی نژاد, سیدحسین and امینی, محمد},
title = {اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران},
journal = {پژوهش های اقلیم شناسی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {25},
month = {September},
issn = {2228-5040},
pages = {47--66},
numpages = {19},
keywords = {خشکسالی، تبخیر-تعرق مرجع، ،RDIاقلیم نیمه خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران
%A کوهی, منصوره
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A امینی, محمد
%J پژوهش های اقلیم شناسی
%@ 2228-5040
%D 2016

[Download]