شریف, دوره (32), شماره (4), سال (2017-1) , صفحات (89-97)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی اثر رطوبت و نسبت تزریق فوم بر روی به عمل آوری خاک در توبل سازی با EPB-TBM )

نویسندگان: صادق طریق ازلی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , جعفر حسن پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تونل سازی با EPB-TBM مواد حفاری شده با فوم به عمل آوری می شوند، تا کار پذیری مناسب (محیط خمیری) به منظور اعمال فشار به جبهه کار را داشته باشند. عواملی که در کار پذیری موثرند شامل شاخص استحکام (Ic)، رطوبت ذرات ریزدانه، و نسبت تزریق فوم (FIR) هستند. در این نوشتار، تاثیر پارامترهای مذکور در کارپذیری خاک با انجام 66 آزمون آزمایشگاهی اسلامپ در دو محتوی رطوبت 10% (Ic = 1 - 1 25) و 20% (Ic = 0 5 - 0 75) بررسی شده است. نتایج آزمون های آزمایشگاهی با روش رگرسیون چند متغیره به منظور تخمین FIR با هدف دستیابی به کارپذیری مناسب خاک تجزیه و تحلیل و به صورت نمودار و رابطه ی معنی دار آماری در رطوبت های مختلف خاک ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, تونل سازی, فوم, کارپذیری, اسلامپ, EPB-TBM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065277,
author = {طریق ازلی, صادق and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and جعفر حسن پور},
title = {بررسی آزمایشگاهی اثر رطوبت و نسبت تزریق فوم بر روی به عمل آوری خاک در توبل سازی با EPB-TBM},
journal = {شریف},
year = {2017},
volume = {32},
number = {4},
month = {January},
issn = {1028-7167},
pages = {89--97},
numpages = {8},
keywords = {تونل سازی، فوم، کارپذیری، اسلامپ، EPB-TBM},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی اثر رطوبت و نسبت تزریق فوم بر روی به عمل آوری خاک در توبل سازی با EPB-TBM
%A طریق ازلی, صادق
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A جعفر حسن پور
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2017

[Download]