مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (10), سال (2018-1) , صفحات (47-57)

عنوان : ( مقایسه مدلسازی چندشعاعی و تک شعاعی قطرات در جریان چگالشی بخار داخل یک شیپوره مافوق صوت در چهارچوب اویلری لاگرانژی )

نویسندگان: علی عظیمی تصدی ثالث , علیرضا تیمورتاش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پدیده‌ی چگالش در جریان بخار باعث ایجاد قطرات با اندازه‌های مختلف می‌شود. برای پیش‌بینی دقیق رفتار جریان دوفازی بخار-مایع، لازم است تا تأثیر تمام دسته قطرات با اندازه‌های مختلف بر بخار در نظر گرفته شود. در این تحقیق برای تحلیل جریان یک‌بعدی بخارتر در یک شیپوره‌ی همگرا-واگرای مافوق صوت، از معادله جوانه زایی در چهارچوب اویلری-لاگرانژی استفاده شده است. روش‌های چندشعاعی و تک شعاعی، برای مدل‌سازی قطرات تشکیل شده در جریان بخار، با یکدیگر مقایسه شده‌اند. در روش چند شعاعی، تمام دسته قطرات تشکیل شده در ناحیه‌ی چگالش ناگهانی، بدون ادغام با سایر دسته قطرات، در محاسبات حفظ می‌شوند؛ اما در روش تک شعاعی این دسته قطرات با یکدیگر ادغام شده و در غالب یک گروه با شعاع متوسط در محاسبات منظور می‌شوند. روش چند شعاعی از این لحاظ که قادر به پیش‌بینی طیف قطرات با اندازه‌های مختلف است، نسبت به روش تک شعاعی به واقعیت نزدیک‌تر است و لذا دارای مزیت است.

کلمات کلیدی

, جریان چگالشی بخار, روش چند¬شعاعی, روش تک¬شعاعی, شوک چگالش, اویلری-لاگرانژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065278,
author = {عظیمی تصدی ثالث, علی and تیمورتاش, علیرضا},
title = {مقایسه مدلسازی چندشعاعی و تک شعاعی قطرات در جریان چگالشی بخار داخل یک شیپوره مافوق صوت در چهارچوب اویلری لاگرانژی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2018},
volume = {17},
number = {10},
month = {January},
issn = {1027-5940},
pages = {47--57},
numpages = {10},
keywords = {جریان چگالشی بخار، روش چند¬شعاعی، روش تک¬شعاعی، شوک چگالش، اویلری-لاگرانژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مدلسازی چندشعاعی و تک شعاعی قطرات در جریان چگالشی بخار داخل یک شیپوره مافوق صوت در چهارچوب اویلری لاگرانژی
%A عظیمی تصدی ثالث, علی
%A تیمورتاش, علیرضا
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2018

[Download]