حسابداری ارزشی و رفتاری, دوره (2), شماره (3), سال (2017-8) , صفحات (111-146)

عنوان : ( بررسی رفتار ناکارآمد حسابرسان و روابط کاری با سرپرستان، نقش تعدیلی جو اخلاقی مدیران )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , مهدی صالحی , مرضیه زاهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به بررسی رفتار ناکارآمد حسابرسان: آثار جو اخلاقی مدیران و روابط سرپرستان حسابرسی پرداخته است. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه مورد مطالعه از کارکنان موسسات حسابرسی در مشهد و تهران در سال 1395 انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس، با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران جهت افزایش اعتبار تحقیق تعداد 380 پرسشنامه توزیع شد که از این میان تعداد 228 پرسشنامه دریافت و مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. نرخ بازگشت پرسشنامه ها 60 % تعیین شد. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی‌داری پارامترها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین روابط کاری با سرپرستان حسابرسی و رفتار ناکارآمد حسابرسان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. جو اخلاقی در سطوح بالای سازمان، رابطه معکوس بین روابط کاری با سرپرستان حسابرسی و رفتار ناکارآمد حسابرسان را کم می کند.

کلمات کلیدی

, رفتار ناکارآمد حسابرسان, جو اخلاقی مدیران, روابط با سرپرستان حسابرسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065295,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and صالحی, مهدی and مرضیه زاهدی},
title = {بررسی رفتار ناکارآمد حسابرسان و روابط کاری با سرپرستان، نقش تعدیلی جو اخلاقی مدیران},
journal = {حسابداری ارزشی و رفتاری},
year = {2017},
volume = {2},
number = {3},
month = {August},
issn = {2476-7166},
pages = {111--146},
numpages = {35},
keywords = {رفتار ناکارآمد حسابرسان، جو اخلاقی مدیران، روابط با سرپرستان حسابرسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار ناکارآمد حسابرسان و روابط کاری با سرپرستان، نقش تعدیلی جو اخلاقی مدیران
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A صالحی, مهدی
%A مرضیه زاهدی
%J حسابداری ارزشی و رفتاری
%@ 2476-7166
%D 2017

[Download]