جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (4), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (23-39)

عنوان : ( تعیین اولویت احیاء بافتهای فرسوده شهری با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره (نمونه: محله سرشور مشهد) )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , سلمان حیاتی , زهرا شیرزاد , مهدی کاظمی بی نیاز , محمد قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر مشهد به عنوان دومین شهر پرجمعیت ایران با 4422 هکتار بافت فرسوده شهری که یک سیزدهم مساحت شهر را شامل میشود، با معضلی بزرگ برای احیا این بافت مواجه میباشد. محله سرشورمشهد که در محدوده اطراف حرم مطهر امامرضا)ع( قرار گرفته، با وسعتی حدود 11 هکتار و شامل 4111 قطعه است. هدف پژوهش، اولویتبندی قطعات محله سرشور برای احیاء میباشد تا جهتدهی مناسبی برای دستگاههای متولی، ساکنین و سرمایهگذااران وجذود داشذته باشذد. روش تحقیق، توصیفی/ تحلیلی است و برای رسیدن به هدف، پنج شاخص قدمت، تعداد طبقات، کاربری، مصالح و دوام، انتخاب و از طریق برداشت میدانی از محدوده جمعآوری گردید. برای تعیین وزن هر یک از معیارها و زیر معیارها، تعداد 25 عدد پرسشنامه در دو مرحله از متخصصان این حوزه گردآوری و سپس این اوزان یکسان برای هر یک از معیارهذا و زیر معیارها به همراه اطالعات برداشت شده، به صورت جداگانه در مدلهای تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل شبکهای، فازی و همپوشانی وزنی در نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی وارد و اجرا شد که خروجی نهایی نقشهها به صورت قطعاتی با بیشترین تا کمترین اولویت جهت احیاء به تفکیک هر مدل و کاربری طبقهبندی گردید. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که در محله سرشور اولویت اول احیا، قطعات با کاربری مسکونی )24 قطعه( و در مرحله بعد قطعات با کاربری تجاری/ اداری )194 قطعه( قرار دارد. همچنین مشخص گردید که مدلهای تصمیمگیری چند معیاره جهت تعیین اولویت احیا قطعات بافتهای فرسوده شهری کارایی داشته و مدل فازی در مقایسه با سایر مدلهای مورد بررسی دقت بیشذتر ی دارد.

کلمات کلیدی

, بافت فرسوده, تصمیمگیری چند معیاره, مدل فازی, محله سرشور مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065306,
author = {رهنماء, محمدرحیم and حیاتی, سلمان and شیرزاد, زهرا and کاظمی بی نیاز, مهدی and قنبری, محمد},
title = {تعیین اولویت احیاء بافتهای فرسوده شهری با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره (نمونه: محله سرشور مشهد)},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2017},
volume = {4},
number = {1},
month = {May},
issn = {2538-3531},
pages = {23--39},
numpages = {16},
keywords = {بافت فرسوده، تصمیمگیری چند معیاره، مدل فازی، محله سرشور مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین اولویت احیاء بافتهای فرسوده شهری با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره (نمونه: محله سرشور مشهد)
%A رهنماء, محمدرحیم
%A حیاتی, سلمان
%A شیرزاد, زهرا
%A کاظمی بی نیاز, مهدی
%A قنبری, محمد
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2017

[Download]