دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (8), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (405-415)

عنوان : ( ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ؛ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺪﯾﺮان داﺧﻠﯽ )

نویسندگان: امیر علی خوارزمی , محمدرحیم رهنماء , جعفر جوان , محمد اجزاء شکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ؛ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺪﯾﺮان داﺧﻠﯽ

کلمات کلیدی

, ﺳﻼﻣﺖ, ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن, ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ , ﻣﺸﻬﺪ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065309,
author = {خوارزمی, امیر علی and رهنماء, محمدرحیم and جوان, جعفر and اجزاء شکوهی, محمد},
title = {ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ؛ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺪﯾﺮان داﺧﻠﯽ},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-8701},
pages = {405--415},
numpages = {10},
keywords = {ﺳﻼﻣﺖ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ، ﻣﺸﻬﺪ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ؛ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺪﯾﺮان داﺧﻠﯽ
%A خوارزمی, امیر علی
%A رهنماء, محمدرحیم
%A جوان, جعفر
%A اجزاء شکوهی, محمد
%J دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
%@ 2008-8701
%D 2016

[Download]