نهمین همایش و نمایشگاه ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات , 2017-10-24

عنوان : ( تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی بر پایه تبدیل موجک مختلط دو درختی )

نویسندگان: رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی عملکرد روسازی یکی از مهم¬ترین عناصر سیستم¬های مدیریت روسازی جهت تعیین استراتژی بهینه عملیات ترمبم و نگهداری راه محسوب می¬شود. در دو دهه اخیر، تحقیقات گسترده¬ای پیرامون توسعه روش¬های خودکار جهت ارزیابی خرابی¬های روسازی انجام گرفته است. اغلب این روش¬ها بر پایه بینایی ماشین و تکنیک¬های پردازش تصویر می¬باشند. یکی از مهم¬¬ترین اجزای تشکیل¬دهنده سیستم بینایی ماشین، فرآیند استخراج ویژگی می¬باشد. ویژگی¬های بافتی تصویر در مقایسه با دیگر ویژگی¬ها هم¬چون رنگ، ثوابت ممانی و ویژگی¬های هندسی، اطلاعات بیشتر و دقیق¬تری از الگو¬های موجود در ناحیه¬های تصویر ارائه می¬نمایند. در سال¬های اخیر روش¬های آنالیز چند دقته هم¬چون تبدیل موجک، ابزار مناسبی جهت توصیف بافت تصویر با سرعت و دقتی قابل قبول، فراهم آورده است. در این پژوهش، پس از برداشت تصاویر خرابی روسازی آسفالتی در شرایط کنترل شده، به منظور تشخیص و طبقه¬بندی آن¬ها، از تبدیل موجک مختلط دو¬درختی استفاده شده است. پس از تجزیه تصاویر توسط اعمال تبدیل¬ مذکور، شاخص¬های آماری مرتبه دوم بر پایه ماتریس هم¬رخداد سطوح خاکستری ، به منظور استخراج بردار ویژگی و آنالیز بافت ¬باند¬های فرکانسی موجک به¬کارگیری گردید. نتایج حاصل از طبقه¬بندی تصاویر خرابی بر اساس روش کمینه فاصله، حاکی از آن است که آماره¬های مرتبه دوم مستخرج از زیرباندهای تبدیل موجک مختلط دو¬درختی، با دقت کلاس¬بندی 99%، عملکرد بسیار خوبی در شناسایی انواع خرابی روسازی به دنبال داشته است.

کلمات کلیدی

, خرابی‌های روسازی آسفالتی, تبدیل موجک مختلط دو درختی, ماتریس هم‌رخداد سطوح خاکستری, بردار ویژگی بافتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065318,
author = {شهابیان مقدم, رضا and صحاف, سیدعلی and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and پوررضا, حمیدرضا},
title = {تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی بر پایه تبدیل موجک مختلط دو درختی},
booktitle = {نهمین همایش و نمایشگاه ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خرابی‌های روسازی آسفالتی، تبدیل موجک مختلط دو درختی، ماتریس هم‌رخداد سطوح خاکستری، بردار ویژگی بافتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی بر پایه تبدیل موجک مختلط دو درختی
%A شهابیان مقدم, رضا
%A صحاف, سیدعلی
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A پوررضا, حمیدرضا
%J نهمین همایش و نمایشگاه ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
%D 2017

[Download]