اقتصاد مقداری, دوره (14), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (105-136)

عنوان : ( تأثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری) )

نویسندگان: روح اله بابکی , مسعود همایونی فر , محمدحسین مهدوی عادلی , مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه ارتباط بین هزینه¬های دولت و سرمایه¬گذاری خصوصی، به یکی از مباحث اصلی در اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه تبدیل شده است. از این رو در این مقاله اثر هزینه¬های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه¬گذاری خصوصی به تفکیک بخش ماشین¬آلات و ساختمان در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:4-1369:1 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پویایی سیستم با استفاده از تابع واکنش ضربه¬ای (IRF) و اهمیت نسبی تکانه¬های تصادفی با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش¬بینی (VD) بررسی شد. نتایج نشان می¬دهد که هزینه¬های جاری و عمرانی دولت هر دو در بلندمدت اثر مثبت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در بخش ماشین¬آلات دارند و مکمل آن محسوب می¬شوند (البته به شرط آن¬که افزایش هزینه¬های دولت منجر به کسری بودجه نگردد). این در حالی است که هزینه¬های جاری و عمرانی دولت اثر منفی بر سرمایه-گذاری خصوصی در بخش ساختمان دارند.

کلمات کلیدی

, : هزینه جاری, هزینه عمرانی, سرمایه¬گذاری خصوصی, الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065321,
author = {بابکی, روح اله and همایونی فر, مسعود and مهدوی عادلی, محمدحسین and سلیمی فر, مصطفی},
title = {تأثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری)},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2017},
volume = {14},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5850},
pages = {105--136},
numpages = {31},
keywords = {: هزینه جاری، هزینه عمرانی، سرمایه¬گذاری خصوصی، الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری)
%A بابکی, روح اله
%A همایونی فر, مسعود
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A سلیمی فر, مصطفی
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2017

[Download]