سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، اهکاره و چالش ها , 2017-03-07

عنوان : ( اثر سطوح مختلف فسفر بر تغییرات کربن آلی در خاک چسبیده به ریشه و توده‌ی خاک گندم )

نویسندگان: سعیده سعادتی فر , رضا خراسانی , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کربن آلی خاک یکی از ترکیبات مهم خاک است که پایداری و کیفیت را در همه‌ی اکوسیستم‌‌ها بویژه مناطق نیمه خشک حمایت می‌کند. همچنین کربن آلی نقش مهمی در تغذیه و حاصلخیزی خاک ایفا می‌کند. کربن آلی در توده‌ی خاک و خاک چسبیده به ریشه رفتار متفاوتی نشان می‌دهد. به منظور بررسی تغییرات کربن آلی خاک آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، در سه سطح فسفر (0 ، 20 و 40 میلی گرم بر کیلوگرم) و دو بخش توده‌ی خاک و خاک چسبیده به ریشه در خاک زیر کشت گندم انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که مقدار کربن آلی در خاک چسبیده به ریشه بیش‌تر از توده‌ی خاک است. با افزایش غلظت فسفر مقدار کربن آلی خاک در توده‌ی خاک و خاک چسبیده به ریشه افزایش داشت. این افزایش در مقدار کربن آلی می‌تواند بدلیل افزایش بیومس گیاه و درنتیجه افزایش کل تراوشات گیاه و همچنین افزایش فراهمی فسفر و عدم نیاز گیاه به تجزیه‌ی ماده‌ی آلی برای دستیابی به فسفر باشد.

کلمات کلیدی

, خاک چسبیده به ریشه, ماده‌ی آلی خاک, کربن آلی محلول خاک, نسبت ریشه به اندام هوایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065338,
author = {سعادتی فر, سعیده and خراسانی, رضا and لکزیان, امیر},
title = {اثر سطوح مختلف فسفر بر تغییرات کربن آلی در خاک چسبیده به ریشه و توده‌ی خاک گندم},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، اهکاره و چالش ها},
year = {2017},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {خاک چسبیده به ریشه، ماده‌ی آلی خاک، کربن آلی محلول خاک، نسبت ریشه به اندام هوایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف فسفر بر تغییرات کربن آلی در خاک چسبیده به ریشه و توده‌ی خاک گندم
%A سعادتی فر, سعیده
%A خراسانی, رضا
%A لکزیان, امیر
%J سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، اهکاره و چالش ها
%D 2017

[Download]