تاریخ و فرهنگ, دوره (48), شماره (96), سال (2017-6) , صفحات (9-26)

عنوان : ( نزاع دیوانیان و نظامیان در اندیشه سیاسی ملاحسین واعظ کاشفی )

نویسندگان: مصطفی گوهری فخرآباد , عبدالرحیم قنوات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درگیری اهل قلم و سیف (دیوانیان و نظامیان) در سراسر دوره تیموری، از جمله دوران حکومت سلطان حسین بایقرا (حک. ۸۷۳-۹۱۱ق) به شدت در جریان بود. در این نزاع، شخص سلطان و امیر علیشیر نوایی که هر دو از امرای نظامی بودند با اقدامات خود در جهت تضعیف نهاد وزارت گام برداشتند. ملاحسین واعظ کاشفی، یکی از فرهیختگان ایرانی این دوره، در آثار خود کوشید تا به احیای جایگاه وزارت و طبقه دیوانیان برآید. وی در این راستا با بیان محاسن وزارت و خطرهایی که از جانب امرای ترک حکومت را تهدید می کرد، به طور غیرمستقیم سلطان را از نزدیک شدن زیاد به امرای نظامی و تقویت آنها برحذر می¬داشت. کاشفی در مقابل نهضت گسترش ادب ترکی که توسط نوایی دنبال می¬شد، کوشید با تالیف همه آثار خود به فارسی و تحریر کتاب کلیله و دمنه در راستای تقویت زبان و فرهنگ ایرانی گام بردارد. او همچنین در کتاب مخزن الانشاء اقدام به هم طراز کردن مناصب دیوانیان و نظامیان کرد که تا آن هنگام بی¬سابقه بود.

کلمات کلیدی

تیموریان; سلطان حسین بایقرا; نوایی; کاشفی; نزاع دیوانیان و نظامیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065339,
author = {گوهری فخرآباد, مصطفی and قنوات, عبدالرحیم},
title = {نزاع دیوانیان و نظامیان در اندیشه سیاسی ملاحسین واعظ کاشفی},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2017},
volume = {48},
number = {96},
month = {June},
issn = {2228-706X},
pages = {9--26},
numpages = {17},
keywords = {تیموریان; سلطان حسین بایقرا; نوایی; کاشفی; نزاع دیوانیان و نظامیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نزاع دیوانیان و نظامیان در اندیشه سیاسی ملاحسین واعظ کاشفی
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%A قنوات, عبدالرحیم
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2228-706X
%D 2017

[Download]