آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره (4), شماره (12), سال (2017-5) , صفحات (105-126)

عنوان : ( ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: کلثومه شجاع , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مجتبی نادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی برنامههای آموزشی عمومی و تخصصی برگزار شده در دانشگاه فردوسی مشهد است. در این تحقیق برنامههای آموزشی عمومی و تخصصی برگزار شده در هشت ماه اول سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق، پژوهش ارزشیابی است که از رویکرد ارزشیابی هدفمدار و از مدل کرک پاتریک جهت انجام این مهم استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد که تعداد آنها 421 نفر می باشند. برای ارزشیابی سطح واکنش فراگیران از پرسشنامه کرمی ( 1386 )، برای ارزشیابی میزان یادگیری از پیشآزمون و پسآزمون و برای ارزشیابی میزان تغییر رفتار فراگیران از پرسشنامه محققساخته استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که فراگیران واکنش مطلوبی به دورههای عمومی و تخصصی از خود نشان دادهاند. سطح یادگیری در دورههای تخصصی و عمومی اثربخش بود و فراگیران دانش لازم را کسب کردند. از نظر تغییرات ایجاد شده در رفتار فراگیران نتایج نشان داد که دورههای تخصصی در سطح اثربخشی معناداری قرار نداشتند. در خصوص میزان تفاوت در تغییر رفتار فراگیران براساس نظر سه گروه (خود فراگیران، مافوق و همکاران شان) نتایج نشان داد که به جز در یک مورد بین این سه گروه تفاوت معناداری وجود نداشت.

کلمات کلیدی

, ارزشیابی, آموزش ضمن خدمت, اثربخشی برنامههای آموزشی, مدل کرک پاتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065344,
author = {شجاع, کلثومه and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا and نادی, مجتبی},
title = {ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {آموزش و توسعه منابع انسانی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {12},
month = {May},
issn = {2423-3277},
pages = {105--126},
numpages = {21},
keywords = {ارزشیابی، آموزش ضمن خدمت، اثربخشی برنامههای آموزشی، مدل کرک پاتریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
%A شجاع, کلثومه
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A نادی, مجتبی
%J آموزش و توسعه منابع انسانی
%@ 2423-3277
%D 2017

[Download]