اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران , 2017-02-23

عنوان : ( خصیصه های عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه با تاکید بر آموزه های انقلاب اسلامی ایران )

نویسندگان: حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گفتمان سازی به عنوان رویکردی بدیل در راستای تحقق بخشی به مسائل ارزشی نظام آموزشی و از جمله آرمان های انقلاب اسلامی ایران حائز اهمیت بوده و به فرایند تبدیل ایدئولوژی به یک مطالبه عمومی و فراگیر در مقام عمل اطلاق میگردد. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی خصیصه های عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه با تاکید بر آموزه های انقلاب و با روشی تحلیلی استنتاجی در عناصر آرمانهای تربیتی، محتوا، تدریس و فعالیتهای یادگیری، - معلم و دانش آموز انجام شد. بدین منظور، عناصر برنامه درسی از منظر صاحبنظران این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. سپس، ضمن واکاوی مفهوم گفتمان، معنای گفتمان سازی احصا و در ادامه، خصیصه هر یک از عناصر مذکور با رویکرد گفتمان سازانه مورد مداقه قرار گرفت. در نهایت، این نتیجه حاصل گردید که با تمایز قائل شدن به دو نوع نگاه نسبت به پدیده انقلاب اسلامی در برنامه های درسی یعنی نگاه تاریخی )رویکرد حاکم( و نگاه گفتمان سازانه )رویکرد بدیل( عناصر برنامه درسی از حالت رخوت و سستی در نگاه تاریخی به یک حالت کاملاً پویا و حساس در نگاه گفتمان سازانه تبدیل خواهند شد. تلقی از این نوع نگاه نسبت به عناصر برنامه درسی، تلویحات مهمی در خصوص تغییر برنامه های درسی و توجه به ارزشهای بی بدیل انقلاب اسلامی دارد.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, عناصر برنامه درسی, گفتمان سازی, آموزه های انقلاب اسلامی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065350,
author = {پاک مهر, حمیده and امین خندقی, مقصود and قندیلی, سیدجواد and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {خصیصه های عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه با تاکید بر آموزه های انقلاب اسلامی ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران},
year = {2017},
location = {اردکان, ايران},
keywords = {برنامه درسی، عناصر برنامه درسی، گفتمان سازی، آموزه های انقلاب اسلامی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خصیصه های عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه با تاکید بر آموزه های انقلاب اسلامی ایران
%A پاک مهر, حمیده
%A امین خندقی, مقصود
%A قندیلی, سیدجواد
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
%D 2017

[Download]