به زراعی کشاورزی, دوره (18), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (881-892)

عنوان : ( مدل سازی جوانه زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم )

نویسندگان: الهام نوذرپور , رضا توکل افشاری , الیاس سلطانی , ناصر مجنون حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی واکنش سرعت جوانه زنی بذر بادرنجبویه نسبت به دما و پتانسیل آب صورت -0/ 0- و 8 /6 ،-0/4 ،-0/ 30 و 32 درجیه سیانتی گیراد و پتانسیل هیا خشی ی صیرر ، 2 ،27 ،25 ،23 ، گرفت. بذرها در دماهیا 20 مگاپاس ال در 3 ت رار در ان وباتور قرار داده شدند. این آزمایش در آزمایشگاه بذر پردیس کشاورز و منابع طبلعی دانشگاه تهران، در سال 1393 انجام شد. داده ها با استراده از طرح آمار تجزیه مرکب در قالب طرح کیام ا تصیادفی در چنید م یان آنیاللز شیدند . میدل دوت ه ا جهت تعللن دماها کاردینال استراده شد. دما پایه، دما مطلوب و دما سقف برا جوانه زنی بذر بادرنجبوییه در شیرای 30 و 35 درجه سانتی گراد به دست آمدند. با کاهش پتانسل آب دما پایه به تدریج افزایش یافت /9 ،17/ عدم تنش خش ی به ترتلب 30 0- مگاپاسی ال / 21 درجه سانتی گراد افزایش یافت. دما مطلوب با کاهش پتانسل آب بیه 6 / 0- مگاپاس ال به 25 / و در پتانسل آب 8 15 و 35 درجه سانتی گراد در هیل سیط رطیوبتی ،10 ، به حدود 28 درجه سانتی گراد کاهش یافت. بذرها بادرنجبویه در دماها 5 71 مگاپاسگال درجیه روز بیود کیه / 0 بود. مقدار هلدروترمال تایم 41 / جوانه نزدند. مقدار ضریب تبللن برا مدل هلدروترمال تایم 55 17 مگاپاسگال درجه روز نلاز دارند. نتیایج ایین پیووهش میی توانید بیرا / براساس این مدل بذرها بادرنجبویه برا جوانه زنی به 41 مطالعا آتی در مورد بلولوژ و اکولوژ بذر گلاه بادرنجبویه مرلد باشد.

کلمات کلیدی

, بادرنجبویه, جوانه زنی, دماها کاردینال, مدل دوتکه ای , هلدروترمال تایم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065369,
author = {الهام نوذرپور and توکل افشاری, رضا and الیاس سلطانی and ناصر مجنون حسینی},
title = {مدل سازی جوانه زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم},
journal = {به زراعی کشاورزی},
year = {2017},
volume = {18},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-8337},
pages = {881--892},
numpages = {11},
keywords = {بادرنجبویه، جوانه زنی، دماها کاردینال، مدل دوتکه ای ، هلدروترمال تایم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی جوانه زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم
%A الهام نوذرپور
%A توکل افشاری, رضا
%A الیاس سلطانی
%A ناصر مجنون حسینی
%J به زراعی کشاورزی
%@ 2008-8337
%D 2017

[Download]