مطالعات منابع انسانی, دوره (5), شماره (20), سال (2016-7) , صفحات (23-52)

عنوان : ( بررسی نقش تعدیل گری ویژگی های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی )

نویسندگان: محمدمهدی فراحی , سعید مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس آموزه های برآمده از نظریه مبادله اجتماعی، ادراکات مطلوب کارکنان از رفتار سازمان نسبت به خویش بر رفتارهای مثبت کاری آنان اثر خواهد گذاشت. با این حال شخصیت افراد از جمله متغیرهایی است که می تواند در ارتباط بین ادراکات افراد و رفتار آنان اثرگذار باشد. بر این اساس تحقیق حاضر درصدد است تا اولاً اثر عدالت سازمانی را بر رفتار شهروندی سازمانی در یک سازمان مذهبی فرهنگی آزمون نماید و دوم نقش تعدیل کنندگی پنج بعد بزرگ شخصیتی نئو را در این رابطه بررسی نماید. جامعه آماری کلیه کارشناسان یک سازمان بزرگ مذهبی فرهنگی در شرق کشور بوده اند. نمونه آماری شامل 219 نفر از افراد مذکور بوده است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه تحلیل داده ها از نوع همبستگی می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های معتبر جمع آوری و پس از تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش، در قالب آزمون های ضرایب همبستگی و مدل رگرسیون خطی ساده و رگرسیون سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان دهنده قدرت تأثیرگذاری ادراک از عدالت بر رفتار شهروندی سازمانی است. ابعاد شخصیتی وظیفه شناسی، گشودگی و برون گرایی نتوانسته اند بر شدت این رابطه تأثیر بگذارند. با این حال ویژگی های روان نژندی و سازگاری بیش از حد که دربردارنده نوعی هیجانات و احساسات منفی می باشند، بر شدت این رابطه تأثیر گذاشته است. ویژگی های مذکور می بایست در هر گونه رفتارهای سرپرستان نسبت به کارکنان و نیز در فرایند جذب و توسعه کارکنان مد نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, پنج عامل بزرگ شخصیت, رفتار شهروندی سازمانی, عدالت سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065380,
author = {فراحی, محمدمهدی and مرتضوی, سعید},
title = {بررسی نقش تعدیل گری ویژگی های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی},
journal = {مطالعات منابع انسانی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {20},
month = {July},
issn = {2783-0624},
pages = {23--52},
numpages = {29},
keywords = {پنج عامل بزرگ شخصیت، رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش تعدیل گری ویژگی های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
%A فراحی, محمدمهدی
%A مرتضوی, سعید
%J مطالعات منابع انسانی
%@ 2783-0624
%D 2016

[Download]