جامعه شناسی نهادهای اجتماعی, دوره (3), شماره (8), سال (2017-3) , صفحات (97-131)

عنوان : ( بررسی ارتباط ارزش های گروهی ، تعارض و اعتماد سازمانی با نقش تعدیل گری گشودگی ارتباط )

نویسندگان: مسعود چاری صادق , علی اکبر مجدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با بهرهگیری از نظریه ارزشی شوارتز نظریه انواع و کیفیت تعارضِ آیوکو و پکرتی به دنبال بررسی ارتباط ارزشهای فردی ،(OCP) همکاران بر رابطه تعارض « گشودگی ارتباط » و گروهی بر تعارض و اعتماد کاری و همچنین تاثیر عامل تعدیلگر (وظیفهای، ارتباطی، فرایندی، شدت و مدت) بر اعتماد بوده است. روش اجرای این پژوهش، پیمایش (کمّی) و ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه استاندارد، جامعه آماری کلیه پرسنل سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به تعداد ٥٥٠ نفر و حجم نمونه ٢٢٥ نفر بود. نتایج آزمون آلفای کرونباخ از سطح قابل قبول ضریب پایایی حکایت نمود و روایی آن توسط روایی صوری تأیید گردید.یافتهها نشان و ارزش های فردی موفقیت و خوداتکایی « واکنش سازنده به تعارض » می دهد که میزان درآمد با ارتباط مستقیم دارد. ادراک اعتماد و ارزش فردی موفقیت در بین کارمندان زن بیشتر بوده و انواع تعارض و کیفیت تعارض (مدت و شدت) در بین آنها کمتر بوده است. علیرغم همبستگی معنادار ارزشهای فردی و سازمانی، اما هیچگونه رابطه معناداری بین ارزشهای سازمانی و انواع مختلف تعارض و همچنین کیفیت تعارض بدست نیامد.

کلمات کلیدی

, ارزش های فردی ؛ ارزش های گروهی ؛ تعارض وظیفه ای , فرآیندی و اجتماعی ؛ اعتماد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065383,
author = {چاری صادق, مسعود and مجدی, علی اکبر},
title = {بررسی ارتباط ارزش های گروهی ، تعارض و اعتماد سازمانی با نقش تعدیل گری گشودگی ارتباط},
journal = {جامعه شناسی نهادهای اجتماعی},
year = {2017},
volume = {3},
number = {8},
month = {March},
issn = {2383-0395},
pages = {97--131},
numpages = {34},
keywords = {ارزش های فردی ؛ ارزش های گروهی ؛ تعارض وظیفه ای ، فرآیندی و اجتماعی ؛ اعتماد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط ارزش های گروهی ، تعارض و اعتماد سازمانی با نقش تعدیل گری گشودگی ارتباط
%A چاری صادق, مسعود
%A مجدی, علی اکبر
%J جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
%@ 2383-0395
%D 2017

[Download]