اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (25), شماره (98), سال (2017-9) , صفحات (81-107)

عنوان : ( شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیرههای تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان )

نویسندگان: فرهاد ترحمی , مریم پرور , مسعود همایونی فر , مهدی خداپرست مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان است. به این منظور، ابتدا با استفاده از روش CHARM، جدول داده ـ ستاده استان تهیه شد. سپس با استفاده از الگوی ALP و پیوندهای پیشین و پسین، زنجیره های تولید میان بخش های اقتصادی استان با تاکید بر بخش کشاورزی شناسایی شد. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم بین بخش های تولیدی در استان خوزستان ضعیف است. بخش کشاورزی به صورت مستقیم تنها با بخش محصولات غذایی و آشامیدنی ارتباط دارد. در ضمن این بخش به همراه معدن در ابتدای زنجیره تولید استان قرار گرفته و با تمامی زیر بخش های صنعت استان، زنجیره تولید تشکیل داده است. بنابراین، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می تواند به صورت غیر مستقیم، به رشد بخش صنعت استان بینجامد.

کلمات کلیدی

, جدول داده ـ ستانده, استان خوزستان, بخش کشاورزی, الگوی CHARM, روش APL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065385,
author = {ترحمی, فرهاد and مریم پرور and همایونی فر, مسعود and خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیرههای تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2017},
volume = {25},
number = {98},
month = {September},
issn = {1022-4211},
pages = {81--107},
numpages = {26},
keywords = {جدول داده ـ ستانده، استان خوزستان، بخش کشاورزی، الگوی CHARM، روش APL},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیرههای تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان
%A ترحمی, فرهاد
%A مریم پرور
%A همایونی فر, مسعود
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2017

[Download]