تحقیقات سیاسی بین المللی, دوره (9), شماره (32), سال (2017-12) , صفحات (91-124)

عنوان : ( تببین و تحلیل اختلافات هیدروپلتیکی در منطقه آسیای مرکزی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , هادی اعظمی , ریحانه صالح آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرزهای بسیاری از کشورهای جهان را آبراهها و رودها تشکیل میدهد. برخلاف مرزهای خشکی، مرزهای آبی و به ویژه مرزهای رودخانهای به دلیل قابلیتها و تنگناهای خاص خود بیشتر زمینه تنش و بحران آفرینی را دارند. از همین روست که بسیاری از صاحب نظران، قرن حاضر را به دلیل چشم انداز تاریک آن در زمینه بروز درگیری و جنگها بر سر منابع آبی مشترک، سده هیدروپلیتیک نامیدهاند. تغییرات اقلیمی و بروز دورههای طولانی خشکسالی، ایجاد طرح های توسعه به ویژه در بخشهای کشاورزی و صنعت در مناطق مرزی، رشد جمعیت شهری و ... مهمترین عواملی هستند که در ایجاد و تشدید درگیریها بر سر رودهای مشترک مرزی نقش مهمی دارند. در منطقه آسیای مرکزی دو رود اصلی آمودریا و سیر دریا همراه با شعبات خود جریان دارد که مسائل و چالشهای آن پنج کشور این منطقه را درگیر خود ساخته است. در واقع پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همانند برخی دیگر از حوزهها، کشورهای منطقه میراثدار مدیریت نامنسجم و نادرست منابع مشترک آبی توسط اتحاد جماهیر شوروی شدند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اختلافات -هیدروپلتیکی کشورهای حوزه رودهای آمودریا و سیردریا میپردازد و تلاش دارد تا مهمترین زمینهها و دلایل بروز و تشدید اختلافات کشورهای منطقه بر سر رودهای مشترک مرزی را مورد مطالعه و تحلیل قرار دهد. یافتههای پژوهش نشان میدهد، منافع متفاوت کشورهای بالادست و پایین دست، عدم مدیریت صحیح، سدسازیهای گسترده، تغییرات آب و هوایی، دخالت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای و ... مهمترین دلائل بروز اختلاف بر سر منابع آب مشترک مرزی هستند

کلمات کلیدی

, آسیای مرکزی, هیدروپلتیک, آمودریا, سیردریا, رودهای مرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065411,
author = {زرقانی, سیدهادی and اعظمی, هادی and ریحانه صالح آبادی},
title = {تببین و تحلیل اختلافات هیدروپلتیکی در منطقه آسیای مرکزی},
journal = {تحقیقات سیاسی بین المللی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {32},
month = {December},
issn = {2008-7616},
pages = {91--124},
numpages = {33},
keywords = {آسیای مرکزی، هیدروپلتیک، آمودریا، سیردریا، رودهای مرزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تببین و تحلیل اختلافات هیدروپلتیکی در منطقه آسیای مرکزی
%A زرقانی, سیدهادی
%A اعظمی, هادی
%A ریحانه صالح آبادی
%J تحقیقات سیاسی بین المللی
%@ 2008-7616
%D 2017

[Download]