زیست شناسی جانوری تجربی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (71-79)

عنوان : ( اثرات تعدیل کنندگی پودر سیر بر استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با سیانید دربرخی بافتهای موش صحرایی )

نویسندگان: حسن باغیشنی , وحیده قدسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسمومیت مزمن با سیانید می تواند موجب ایجاد آسیب در بافت های مختلف گردد. در مطالعه حاضر اثرات مسمومیت مزمن با سیانید پتاسیم ) KCN ( بر برخی شاخص های وضعیت اکسیداتیو و همچنین اثرات تعدیل کنندگی پودر سیر مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه تجربی مداخله ای تعداد 21 سر موش صحرایی نر در 1 گروه 1 تایی تقسیم شدند. گروه 1 به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. گروه 2 آب آشامیدنی حاوی سیانید ) mg/L KCN 555 ( دریافت نمود. گروه 9 آب آشامیدنی حاوی KCN ( mg/L 555 ( و جیره غذایی حاوی 5% پودر سیردریافت نمود. گروه 1 با رژیم غذایی حاوی 5% پودر سیر تغذیه شد. زمان انجام مطالعه تجربی 12 روز بود. سیانید باعث افزایش غلظت مالون دی آلدهید ) MDA ( در تمام بافت های مورد مطالعه گردید، البته این افزایش فقط در کلیه، قلب و مغز معنی دار بود. همچنین افزایش معنی دار میزان گروه های کربونیل پروتئین ها در بافت کبد و کلیه به دنبال مسمومیت با سیانید مشاهده گردید. مصرف سیر در گروه 9 به طور مؤثری باعث کاهش مقادیر MDA در بافتهای کبد و مغز گردید طوری که میزان این پارامترها اختلاف معنی داری با گروه کنترل نداشتند. علاوه بر این میزان گروههای کربونیل نیز درکبد وکلیه گروه 9 کاهش قابل توجهی داشت طوری که میزان این پارامترها اختلاف معنی داری با گروه کنترل نداشتند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیر دارای اثر تعدیل کننده بر آسیب اکسیداتیو ناشی از سیانید در موش صحرایی است و می تواند اثرات درمانی و پیشگیری کننده در مسمومیت با سیانید داشته باشد .

کلمات کلیدی

, مسمومیت با سیانید, سیر, آسیب اکسیداتیو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065430,
author = {باغیشنی, حسن and قدسی, وحیده},
title = {اثرات تعدیل کنندگی پودر سیر بر استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با سیانید دربرخی بافتهای موش صحرایی},
journal = {زیست شناسی جانوری تجربی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-2387},
pages = {71--79},
numpages = {8},
keywords = {مسمومیت با سیانید، سیر، آسیب اکسیداتیو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات تعدیل کنندگی پودر سیر بر استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با سیانید دربرخی بافتهای موش صحرایی
%A باغیشنی, حسن
%A قدسی, وحیده
%J زیست شناسی جانوری تجربی
%@ 2322-2387
%D 2017

[Download]