پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه ( Bunium persicum Bioss. )

نویسندگان: سید مجتبی نوری حسینی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , پرویز رضوانی مقدم , دکتر حمیدرضا ذبیحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد زیره سیاه در شرایط زراعی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و به مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق مشهد اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل 4 سطح نیتروژن شامل صفر، 40 و 80 و 120 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص و 3 سطح پتاسیم شامل صفر، 40 و 80 کیلوگرم O2K در هکتار میباشند. نتایج نشان داد اثر نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد دانه، کاه و برخی اجزای عملکرد زیره سیاه در سطح آماری پنج درصد معنیدار گردید. مصرف نیتروژن تنها در سطح دوم، باعث افزایش عملکرد دانه و اجزای عملکرد شد، این در حالی است که عملکرد کاه در تمامی سطوح مصرف نیتروژن افزایش یافت. مصرف پتاسیم در سطح سوم باعث افزایش عملکرد دانه و تعداد چتر در بوته شد.

کلمات کلیدی

, زیره سیاه, نیتروژن, پتاسیم, عملکرد, اجزای عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065433,
author = {نوری حسینی, سید مجتبی and خراسانی, رضا and آستارائی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and دکتر حمیدرضا ذبیحی},
title = {بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه ( Bunium persicum Bioss.},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {زیره سیاه، نیتروژن، پتاسیم، عملکرد، اجزای عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه ( Bunium persicum Bioss.
%A نوری حسینی, سید مجتبی
%A خراسانی, رضا
%A آستارائی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A دکتر حمیدرضا ذبیحی
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]