علوم و تحقیقات بذر ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (29-41)

عنوان : ( اثر اسید هیومیک بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه ای سه رقم تربچه در شرایط تنش شوری )

نویسندگان: نرجس سادات روحانی , سیدحسین نعمتی , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای کاهش تنش شوری در گیاهان از روش¬های مختلفی در مراحل مختلف رشدی گیاه از جمله جوانه¬زنی استفاده می¬گردد. اسید¬هیومیک ماده¬ای طبیعی است که تأثیر مثبت بر رشد گیاهان داشته و دارای مشکلات زیست محیطی نمی¬باشد. این ماده¬آلی به عنوان ماده پیش¬تیمار در تحقیقات جوانه¬زنی مورد استفاده قرار گرفته¬است. در این آزمایش اثرات تنش شوری و اسید¬هیومیک بر خصوصیات جوانه¬زنی ارقام مختلف تربچه مورد بررسی قرارگرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل، بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. تیمارها شامل سه رقم تربچه ( Cherry bell،Sparkler و Scarlett cincinnati) به عنوان فاکتور اول و اسید¬هیومیک در چهار سطح شاهد، 5/0، 5/1 و 2 گرم بر لیتر به عنوان فاکتور دوم و تنش شوری در چهار سطح شاهد، 5/1، 5 و 5/7 دسی زیمنس بر متر نمک طعام به عنوان فاکتور سوم بودند. تنش شوری باعث کاهش درصد جوانه¬زنی و افزایش وزن¬تر گیاهچه شد و بر طول گیاهچه، نسبت طول ریشه¬چه به ساقه¬چه، وزن خشک گیاهچه و سرعت جوانه¬زنی تأثیر معنی¬داری نداشت. در شرایط تنش اسمزی، کاربرد اسید¬هیومیک باعث افزایش طول ساقه¬چه، وزن¬تر گیاهچه و سرعت جوانه¬زنی گردید و بر صفات طول ریشه¬چه، نسبت طول ریشه¬چه به ساقه¬چه، وزن خشک گیاهچه و درصد جوانه¬زنی غیر معنی¬دار شد. همچنین بذور ارقام مختلف تربچه واکنش¬های متفاوتی از خود نشان دادند به¬طوری¬که بیشترین میزان طول ساقه¬چه، وزن¬تر گیاهچه، درصد و سرعت جوانه¬زنی مربوط به رقم اسکارلت سین¬سیناتی و بیشتریم میزان طول ریشه¬چه و نسبت طول ریشه چه به ساقه¬چه مربوط به رقم اسپاکلر و کمترین میزان صفات جوانه¬زنی مربوط به رقم چریبل بود.

کلمات کلیدی

, اسید هیومیک, ارقام تربچه, تنش شوری, جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065438,
author = {روحانی, نرجس سادات and نعمتی, سیدحسین and مقدم, محمد},
title = {اثر اسید هیومیک بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه ای سه رقم تربچه در شرایط تنش شوری},
journal = {علوم و تحقیقات بذر ایران},
year = {2017},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۳۸۳-۲۲۵x},
pages = {29--41},
numpages = {12},
keywords = {اسید هیومیک، ارقام تربچه،تنش شوری، جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر اسید هیومیک بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه ای سه رقم تربچه در شرایط تنش شوری
%A روحانی, نرجس سادات
%A نعمتی, سیدحسین
%A مقدم, محمد
%J علوم و تحقیقات بذر ایران
%@ ۲۳۸۳-۲۲۵x
%D 2017

[Download]