علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (48), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (91-105)

عنوان : ( تأثیر شرایط مختلف محیط نگهداری بر جوانه زنی و تغییرپذیری بیوشیمیایی بذر کرچک ( Ricinus communis L. ) )

نویسندگان: مینا سلطانی , علی مرادی , رضا توکل افشاری , حمیدرضا بلوچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر شرایط مختلف انبارداری بذر بر جوانه زنی و برخی شاخص های بیوشیمیایی بذر کرچک، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه عامل دمای انبارداری، محتوای رطوبت بذر و طول دورة انبارداری در آزمایشگاه بذر پردیس کشاورزی 31 و ،21 ،11 ، و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1332 انجام شد. عامل های آزمایشی شامل تیمار دمای انبارداری در پنج سطح 1 114 و ،124 ،34 ،14 ، 12 و 11 درصد و نمونه برداری در شش دورة 34 ،3 ،1 ،3/ 44 درجة سلسیوس و تیمار رطوبتی در پنج سطح 13 184 روز بودند. نتایج نشان داد، در همة دماهای انبارداری روند تغییرپذیری شاخص درصد جوانه زنی با افزایش محتوای رطوبت بذر و 3 و 11 درصد به ترتیب بیشترین / طول دورة انبارداری کاهشی بود. در همة دماهای مورد آزمایش، بذرهای انبارشده در رطوبت های 13 و کمترین جوانه زنی را نشان دادند. این در حالی است که روند تغییر نشت الکترولیت بذر با افزایش دمای انبارداری و محتوای رطوبت بذر افزایشی بود. همچنین با افزایش در طول دورة انبارداری و افزایش در محتوای رطوبت بذر و دمای انبارداری محتوای پروتئین بذر و فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز و آسکوربات پراکسیداز کاهش و محتوای مالون دی آلدهید افزایش یافت. بنابراین افت در درصد جوانه زنی و افزایش نشت الکترولیت ها با افزایش در دورة انبارداری می تواند به دلیل کاهش فعالیت آنزیم های پاداکسندگی )آنتی اکسیدانی( و افزایش پراکسیداسیون چربی )لیپید(ها باشد.

کلمات کلیدی

, آنزیم های پاداکسنده, مالون دی آلدهید, محتوای رطوبت بذر, نشت الکترولیت ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065447,
author = {مینا سلطانی and علی مرادی and توکل افشاری, رضا and حمیدرضا بلوچی},
title = {تأثیر شرایط مختلف محیط نگهداری بر جوانه زنی و تغییرپذیری بیوشیمیایی بذر کرچک ( Ricinus communis L. )},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {48},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4811},
pages = {91--105},
numpages = {14},
keywords = {آنزیم های پاداکسنده، مالون دی آلدهید، محتوای رطوبت بذر، نشت الکترولیت ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شرایط مختلف محیط نگهداری بر جوانه زنی و تغییرپذیری بیوشیمیایی بذر کرچک ( Ricinus communis L. )
%A مینا سلطانی
%A علی مرادی
%A توکل افشاری, رضا
%A حمیدرضا بلوچی
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2017

[Download]