علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (48), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (413-419)

عنوان : ( تعیین دماهای بهینۀ جوانه زنی بذر گیاه دارویی خارخسک ) Tribulus terrestris )

نویسندگان: احمد سرمدی , رضا توکل افشاری , حمید رحیمیان مشهدی , آرش مامدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه خارخسک به رغم اینکه به عنوان یک علف هرز در زراعت های بهاره شناخته شده است، استفادۀ فراوانی در صنایع دارویی دارد که با شناخت مراحل مختلف نمو این گیاه می توان افزون بر مدیریت آن در زراعت ها از نظر دارویی نیز اقدام به تولید آن کرد. به منظور بررسی تأثیر دما روی جوانه زنی بذر خارخسک و تعیین دماهای بهینه آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی در سطوح دمایی ) 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، ۳0 ، ۳5 ، ۴0 ( انجام شد و ویژگی های جوانه زنی )سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی و گیاهچۀ نرمال( در این دماها بررسی شد. نتایج نشان داد، سرعت جوانه زنی در دمای ۳0 درجۀ سلسیوس، درصد جوانه زنی و گیاهچۀ نرمال در دمای 20 و 25 درجۀ سلسیوس به بیشترین میزان خود می رسند و پس ازآن کاهش می یابند. بهترین مدل برای پیش بینی دماهای بهینۀ جوانه زنی بذر خارخسک مدل دندان مانند بود که در آن دماهای کمینه )پایه(، بهینۀ کم )مطلوب پایین( و بهینۀ بیش )مطلوب بالا( و بیشینه )سقف( به ترتیب 8 ، 25 ، 8 / ۳0 ، ۳7 درجۀ سلسیوس پیش بینی شد.

کلمات کلیدی

, دمای مطلوب, سرعت جوانه زنی, گیاهچۀ نرمال, مدل بتا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065449,
author = {احمد سرمدی and توکل افشاری, رضا and حمید رحیمیان مشهدی and آرش مامدی},
title = {تعیین دماهای بهینۀ جوانه زنی بذر گیاه دارویی خارخسک ) Tribulus terrestris},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {48},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4811},
pages = {413--419},
numpages = {6},
keywords = {دمای مطلوب، سرعت جوانه زنی، گیاهچۀ نرمال، مدل بتا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین دماهای بهینۀ جوانه زنی بذر گیاه دارویی خارخسک ) Tribulus terrestris
%A احمد سرمدی
%A توکل افشاری, رضا
%A حمید رحیمیان مشهدی
%A آرش مامدی
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2017

[Download]