علوم و فناوری بذر ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (49-56)

عنوان : ( بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر ظهور گیاهچه گندم رقم سرداری، تحت سطوح مختلف تنش خشکی و عمق کاشت در آزمایش گلدانی )

نویسندگان: حمیدرضا محرابی , محمدرضا چایی چی , رضا توکل افشاری , شهرام رضائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش های تقویت کننده بذر عمل پوشش دار کردن ) seed coating ( است که در آن مواد پوشش دهنده را در سطح خارجی بذر قرار می دهند تا اثرات منفی محیطی را به حداقل رسانده و توان استقرار گیاه را افزایش دهند. این تحقیق بمنظور شناخت اثر شیوه های مختلف پوشش دار کردن بذر بر میزان ظهور گیاهچه گندم رقم سرداری در شرایط تنش خشکی و عمق مختلف کاشت انجام شد که به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آزمایشی کاملاً تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمار ماده پوشش دهنده در چهار سطح بدون پوشش ) NC ،) ماده با پایه معدنی ) CC (، ماده با پایه آلی ) OC ( و ماده با پایه هیدروژل ) HC ) تیمار درصد رطوبت خاک در سه سطح 3 درصد، 14 درصد و 21 درصد وزن خاک خشک، تیمار عمق کاشت در دو سطح کشت سطحی و سه برابر قطر بذر استفاده شد. در طول مدت آزمایش صفت درصد ظهور گیاهچه که مهمترین نشانه استقرار اولیه به شمار می رود، در واحد آزمایشی گلدان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد کلیه اثرات اصلی تیمارها) پوشش بذر، درصد رطوبت خاک و عمق کاشت( بر درصد ظهور گیاهچه گندم رقم سرداری درسطح 1 درصد معنی دار است. اثر متقابل تیمارهای درصد رطوبت خاک و نوع پوشش بذر و همچنین تیمارهای عمق کاشت و نوع پوشش بذر، روی درصد ظهور گیاهچه معنی دار ) p<0.01 ( شد. اثر متقابل تیمارهای درصد رطوبت خاک و عمق کاشت و همچنین اثرات سه گانه درصد عمق کاشت، رطوبت خاک و نوع پوشش بذر روی درصد ظهور گیاهچه معنی دار ) p>0.05 ( نگردید.

کلمات کلیدی

, گندم, هیدروژل, ماده معدنی, رطوبت خاک, ماده آلی, جوانه زنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065452,
author = {حمیدرضا محرابی and محمدرضا چایی چی and توکل افشاری, رضا and شهرام رضائی},
title = {بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر ظهور گیاهچه گندم رقم سرداری، تحت سطوح مختلف تنش خشکی و عمق کاشت در آزمایش گلدانی},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-2646},
pages = {49--56},
numpages = {7},
keywords = {گندم، هیدروژل، ماده معدنی، رطوبت خاک، ماده آلی، جوانه زنی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر ظهور گیاهچه گندم رقم سرداری، تحت سطوح مختلف تنش خشکی و عمق کاشت در آزمایش گلدانی
%A حمیدرضا محرابی
%A محمدرضا چایی چی
%A توکل افشاری, رضا
%A شهرام رضائی
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2017

[Download]