پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( تاثیر مدیریت بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک )

نویسندگان: فاطمه قریشی , امیر لکزیان , امیر فتوت , حمید ذبیحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت صحیح بقایا که به نوعی طرز رفتار با محصول برداشت شده بوسیله روشهای اعمال شده بر آنها میباشد از جمله عوامل مهم در کشاورزی پایدار محسوب میشوند. انجام هر یک از مدیریتها بسته به شرایط اقلیمی، اقتصادی، نوع دسترسی کشاورز به ادوات کشاورزی و غیره متفاوت میباشد. مطالعات مختلف نشان داده است که در صورت اعمال مدیریتهای صحیح بر بقایای گیاهی میتوان هر سه خصوصیات فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی خاک را بهبود بخشید. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مدیریتهای مختلف بقایای گیاه گندم بر میزان pH ، فسفر و تنفس میکروبی خاک در قالب یک طرح کاملا تصادفی در شرایط مزرعه انجام شد. نتایج نشان داد که سوزاندن بقایا هر دو پارامتر pH و فسفر قابل دسترس را افزایش می دهد. در مورد تنفس میکروبی این روند وجود نداشته و آتش زدن بقایا باعث کاهش تنفس شد و تیمار بقایا+شخم بیشترین مقدار تنفس میکروبی را دارا بود.

کلمات کلیدی

, بقایای گندم, مدیریت, فسفر, تنفس میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065471,
author = {قریشی, فاطمه and لکزیان, امیر and فتوت, امیر and حمید ذبیحی},
title = {تاثیر مدیریت بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بقایای گندم، مدیریت، فسفر، تنفس میکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مدیریت بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک
%A قریشی, فاطمه
%A لکزیان, امیر
%A فتوت, امیر
%A حمید ذبیحی
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]