پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( بررسی تاثیر زئولیت کلینوپتیلولایت و کمپوست زباله شهری بررشد و قابلیلت گیاهپالایی نفت خام )

نویسندگان: امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت مقابله با آلودگی نفتی خاک پژوهشی گلخانه ای برای بررسی قابلیت رشدی چمن لولیوم و تجزیه هیدروکربنهای نفتی با استفاده از زئولیت و کمپوست زباله شهری که بعنوان کود و اصلاح کننده های خاکی محسوب میشوند استفاده شد. طرح مورد بررسی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی بود که شامل فاکتور اول آلودگی نفتی خاک :صفر 6،3 و 9درصد وزنی/وزنی و فاکتور دوم سه سطح اصلاح کننده: صفر، زئولیت کلینوپتیلولایت 7/5درصد وزنی و کمپوست زباله شهری 7/5 درصد وزنی با سه تکرار انجام شد. نتایج حاکی از کاهش وزن ترو خشک اندام هوایی و کاهش درصد پالایش با افزایش درصد آلودگی نفتی بود. همچنین کاربرد کمپوست افزایش معنی دار 10الی 20درصدی پالایش هیدروکربن کل نفتی نسبت به شاهد بدون اصلاح کننده نشان داد.

کلمات کلیدی

, نفت خام, گیاه پالایی, زئولیت, کمپوست زباله شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065475,
author = {لکزیان, امیر},
title = {بررسی تاثیر زئولیت کلینوپتیلولایت و کمپوست زباله شهری بررشد و قابلیلت گیاهپالایی نفت خام},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نفت خام، گیاه پالایی، زئولیت، کمپوست زباله شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر زئولیت کلینوپتیلولایت و کمپوست زباله شهری بررشد و قابلیلت گیاهپالایی نفت خام
%A لکزیان, امیر
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]