تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی, دوره (18), شماره (69), سال (2017-12) , صفحات (17-30)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر آبگذری جریان از آبگیر کفی با محیط متخلخل در شرایط آب زلال )

نویسندگان: حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به¬کارگیری محیط متخلخل به¬جای صفحات مشبک در آبگیری از کف رودخانه¬های کوهستانی، از روش¬های نوین آبگیری از رودخانه محسوب می¬شود. در پژوهش حاضر با ساخت مدل آزمایشگاهی و اجرای آزمایش¬های متعدد، تأثیر عواملی مانند: اندازه و یکنواختی سنگدانه¬های داخل آبگیر، طول و ارتفاع مختلف آبگیر و دبی¬های ورودی متفاوت بر میزان دبی انحرافی آبگیر کفی با محیط متخلخل، بررسی شد. نتایج به¬دست آمده از آزمایش¬ها نشان می¬دهد که هر چه اندازۀ سنگدانه¬های محیط متخلخل آبگیر بزرگتر و دانه¬بندی یکنواخت¬تر باشد میزان دبی انحرافی از آبگیر بیشتر خواهد بود. افزایش ضریب یکنواختی سنگدانه¬های داخل آبگیر موجب کاهش 4 تا 6 درصد از نسبت دبی انحرافی به دبی ورودی می¬شود. با افزایش طول و ارتفاع (ضخامت) آبگیر، میزان دبی انحرافی از آبگیر روند افزایشی دارد. برای مثال، افزایش طول آبگیر از 15 به 45 سانتی¬متر برای مدل آبگیری با ارتفاع10 سانتی¬متر و سنگدانه¬های با متوسط قطر 30/15 میلی¬متر باعث افزایش 25 درصد در نسبت دبی انحرافی به دبی ورودی برای دبی ورودی 82/14 لیتر بر ثانیه شد. حداقل و حداکثر نسبت دبی انحرافی به دبی ورودی در آزمایش¬های این تحقیق به¬ترتیب 13 و 90 درصد است. مقایسۀ نتایج این به¬دست آمده از این تحقیق با نتایج به¬دست آمده از تحقیقات پیشین حاکی از کاهش میزان دبی انحرافی در شرایط جدید است. با تجزیه و تحلیل داده¬های به¬دست آمده و استفاده از آنالیز ابعادی و رگرسیون چند متغیره بین نتایج آزمایش¬ها، معادله¬ا¬ی جدید برای تخمین ضریب آبگذری برای این نوع آبگیر پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, آبگیر کفی, ضریب آبگذری, محیط متخلخل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065478,
author = {شریعتی, حسین and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی عوامل موثر بر آبگذری جریان از آبگیر کفی با محیط متخلخل در شرایط آب زلال},
journal = {تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی},
year = {2017},
volume = {18},
number = {69},
month = {December},
issn = {2476-4000},
pages = {17--30},
numpages = {13},
keywords = {آبگیر کفی، ضریب آبگذری، محیط متخلخل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر آبگذری جریان از آبگیر کفی با محیط متخلخل در شرایط آب زلال
%A شریعتی, حسین
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی
%@ 2476-4000
%D 2017

[Download]