کودکان استثنایی, دوره (17), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (87-96)

عنوان : ( بررسی مقدماتی اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان دریافتی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم )

نویسندگان: سعید قاسمی , سیدامیر امین یزدی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درک زبان پایه زبان بیانی به شمار می رود. ازآنجاکه مهارت های زبان دریافتی کودکان اختلالات طیف اتیسم نسبت به همسالان عادی خود پایین تر است، ارائه مداخلاتی که منجر به بهبود عملکرد زبان دریافتی آن ها شود، ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی مدل تحولی تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان دریافتی در کودکان اختلالات طیف اتیسم انجام شد. جامعه موردمطالعه تمامی کودکان 3-8 سال مبتلابه اختلالات طیف اتیسم بود که در زمان اجرای آزمون به کلینیک رهگشا اصفهان مراجعه کردند. از این جامعه 6 نفر به روش نمونه گیری در دسترس با توجه به ملاک های ورود و ملاک های خروج انتخاب شدند. مداخله طی حداقل 26 جلسه 45 دقیقه ای، هفته ای دو بار برگزار شد. در این پژوهش از مقیاس درجه بندی اتیسم کودکی، آزمون سنجش رشد نیوشا استفاده شد. پژوهش حاضر کاربردی و شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون یک گروهی اجرا شد. پس از اتمام جلسات درمانی، طی جلسه ای جداگانه پس آزمون ها انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که در نمرات زبان دریافتی تفاوت معنادار وجود داشت درنتیجه این پژوهش می توان گفت که مدل تحولی تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط می تواند اثراتی مثبت بر زبان دریافتی در میان کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم داشته باشد.

کلمات کلیدی

, مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط, مهارت زبان دریافتی, اختلالات طیف اتیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065499,
author = {قاسمی, سعید and امین یزدی, سیدامیر and مشهدی, علی},
title = {بررسی مقدماتی اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان دریافتی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم},
journal = {کودکان استثنایی},
year = {2017},
volume = {17},
number = {2},
month = {September},
issn = {1682-6612},
pages = {87--96},
numpages = {9},
keywords = {مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط، مهارت زبان دریافتی، اختلالات طیف اتیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقدماتی اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان دریافتی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم
%A قاسمی, سعید
%A امین یزدی, سیدامیر
%A مشهدی, علی
%J کودکان استثنایی
%@ 1682-6612
%D 2017

[Download]