اقتصاد پولی، مالی, دوره (24), شماره (13), سال (2017-9) , صفحات (22-40)

عنوان : ( بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا )

نویسندگان: نوا رمضانیان باجگیران , مصطفی سلیمی فر , علی اکبر ناجی میدانی , محمد سلیمی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس نظریات رشد درون زا، دانش، نوآوری و تکنولوژی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. از طرفی این دیدگاه وجود دارد که با افزایش رشد اقتصادی امکانات و منابع مالی بیشتری در اختیار کارآفرینان قرار می گیرد و این می تواند به نوبه ی خود ابداعات و نوآوری را گسترش دهد. در واقع، یک جریان دایره وار بین نوآوری و رشد اقتصادی وجود دارد. علی رغم اهمیت عامل نوآوری در رشد اقتصادی، به لحاظ تجربی مطالعات اندکی در این زمینه، خصوصاً در مورد کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و اقتصادسنجی داده های تابلویی، رابطه ی علّی و ارتباط میان نوآوری و رشد اقتصادی درکشورهای منا طی بازه ی زمانی 1995 تا 2011 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که یک رابطه ی علّیت یک طرفه از سمت نوآوری به رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. درحالیکه، هیچگونه ارتباطی میان شاخص نوآوری و صادرات کالاهای با فناوری برتر با رشد اقتصادی وجود ندارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ناخالص و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دوره های گذشته بر خلاف متغیر مخارج دولت رابطه ی مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی دارند.

کلمات کلیدی

وآوری; رشد اقتصادی;کشورهای منا; رابطه ی علیت; داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065503,
author = {رمضانیان باجگیران, نوا and سلیمی فر, مصطفی and ناجی میدانی, علی اکبر and سلیمی فر, محمد},
title = {بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2017},
volume = {24},
number = {13},
month = {September},
issn = {2251-8452},
pages = {22--40},
numpages = {18},
keywords = {وآوری; رشد اقتصادی;کشورهای منا; رابطه ی علیت; داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا
%A رمضانیان باجگیران, نوا
%A سلیمی فر, مصطفی
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A سلیمی فر, محمد
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2017

[Download]