نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی , 2016-02-24

عنوان : ( تخمین زمان ماندگاری پرتقال تامسون ناول با پوشش خوراکی(آلوئه ورا- کیتوزان) و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) )

نویسندگان: زهرا پورشریف املشی , ناصر صداقت , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرتقال تامسون ناول بطور وسیعی در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران کشت می گردد و در مقایسه با سایر ارقام مرکبات از اهمیت تجاری خاصی برخوردار است. پرتقال در طی دوره نگهداری به علت تخریب ویتامین C ، تغییر رنگ، بافت، طعم و ظاهر، دچار افت کیفیت و کاهش زمان ماندگاری می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر استفاده از پوشش های خوراکی و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بر زمان ماندگاری پرتقال تامسون ناول می باشد. در این بررسی، پرتقال با پوشش خوراکی کیتوزان- آلوئه ورا (نسبت 80 به 20) تیمار شد و در دمای 10 و 30 درجه سلسیوس به مدت 9 هفته در سه نوع بسته بندی اتمسفر اصلاح شده فعال، غیر فعال و بسته های منفذ دار، نگهداری گردید. در طی مدت نگهداری، ویژگی های حسی (طعم، بافت، رنگ و پذیرش کلی)، ویتامین C و شاخص های رنگی (b*،a*،L*) مورد بررسی قرار گرفت و زمان ماندگاری پرتقال به روش تسریع شده، تخمین زده شد. نتایج نشان داد که پوشش دهی منجر به افزایش زمان ماندگاری پرتقال شد. همچنین دما و زمان نگهداری اثر معنی داری بر تمامی صفات حسی نشان دادند. با افزایش دما و زمان نگهداری، پذیرش کلی، مقدار ویتامین C،b* وL* کاهش یافت. حداکثر زمان ماندگاری 106 روز بر اساس پذیرش کلی برای پرتقال پوشش دار و بسته های منفذ دار و دمای 10 درجه سلسیوس به دست آمد. بین نتایج زمان ماندگاری به دست آمده از روش ارزیابی حسی و روش سینتیک افت ویتامین C همبستگی معنی داری مشاهده شد (P<0.01, r=0.88). رگرسیون تابع درجه دوم با R2=1 بهترین برازش را برای تخمین ماندگاری تمامی تیمارها داشت. با توجه به نتایج، استفاده از پوشش خوراکی (آلوئه ورا- کیتوزان) به همراه بسته بندی منفذ دار برای افزایش زمان ماندگاری پرتقال تامسون ناول در طی انبارداری پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی حسی, پرتقال, پوشش خوراکی, زمان ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065511,
author = {پورشریف املشی, زهرا and صداقت, ناصر and شهیدی, فخری},
title = {تخمین زمان ماندگاری پرتقال تامسون ناول با پوشش خوراکی(آلوئه ورا- کیتوزان) و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP)},
booktitle = {نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی},
year = {2016},
location = {لاهیجان, ايران},
keywords = {ارزیابی حسی، پرتقال، پوشش خوراکی، زمان ماندگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین زمان ماندگاری پرتقال تامسون ناول با پوشش خوراکی(آلوئه ورا- کیتوزان) و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP)
%A پورشریف املشی, زهرا
%A صداقت, ناصر
%A شهیدی, فخری
%J نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
%D 2016

[Download]