نقد ادبی, دوره (10), شماره (37), سال (2017-6) , صفحات (89-106)

عنوان : ( فرانظریه توصیفی ادبیات کودک: طبقه بندی و توصیف زمینه های پژوهشی در نظریه ادبیات کودک )

نویسندگان: رویا یدالهی شاه راه , محمدجواد مهدوی , مریم صالحی نیا , سیدامیر امین یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، ابتدا کوشیده ایم زمینه های موجود در نظریه پردازی ادبیات کودک را بر مبنایی عینی و منطقی در سه حوزه طبقه بندی کنیم. این حوزه ها عبارتند از: نظریات مربوط به وجود ادبیات کودک، نظریات مربوط به ماهیت و مسائل خاص ادبیات کودک و بازنگری در مفاهیم و مقولات نظریه های ادبی و روابط آن ها بر مبنای ماهیت و مسائل خاص ادبیات کودک و از هر مورد، نمونه هایی ارائه کرده ایم. سپس بر مبنای نمودار نقاط کانونی نظریات ادبی واندرگریفت، وضعیت نظریات ادبیات کودک را در این نمودار معین کرده ایم. با مشخص کردن رابطه دیالکتیکی نظریه و نقد ادبی نشان داده ایم که تولید نظریه ادبی متکی بر نقد ادبی نیز هست و در انتها با طرح ضرورت اندیشه پیچیده، به امکان های پیش روی نظریه پردازان آینده نیز اشاره کرده ایم. به این ترتیب، فرانظریه توصیفی نظریات ادبیات کودک را ترسیم کرده ایم که نمایی کلی از مسیرها و زمینه های پژوهشی حوزه ادبیات کودک را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, فرانظریه توصیفی, نظریه ادبیات کودک, طبقه بندی منطقی, نقاط کانونی, اندیشه پیچیده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065517,
author = {یدالهی شاه راه, رویا and مهدوی, محمدجواد and صالحی نیا, مریم and امین یزدی, سیدامیر},
title = {فرانظریه توصیفی ادبیات کودک: طبقه بندی و توصیف زمینه های پژوهشی در نظریه ادبیات کودک},
journal = {نقد ادبی},
year = {2017},
volume = {10},
number = {37},
month = {June},
issn = {2008-0360},
pages = {89--106},
numpages = {17},
keywords = {فرانظریه توصیفی، نظریه ادبیات کودک، طبقه بندی منطقی، نقاط کانونی، اندیشه پیچیده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرانظریه توصیفی ادبیات کودک: طبقه بندی و توصیف زمینه های پژوهشی در نظریه ادبیات کودک
%A یدالهی شاه راه, رویا
%A مهدوی, محمدجواد
%A صالحی نیا, مریم
%A امین یزدی, سیدامیر
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2017

[Download]