پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (2), شماره (1), سال (2013-2) , صفحات (109-126)

عنوان : ( رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط )

نویسندگان: سیدامیر امین یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل تحولی- تفاوت های مبتنی بر ارتباط در تلاش برای توصیف و تبیین تحول روان شناختی انسان، رویکردی فراگیر و یکپارچه نگر ارائه می دهد. تحت تاثیر تعامل پویای ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی انسان، توانایی های شناختی، زبانی، عاطفی و شخصیتی در درون مراحل «تحول هیجانی کارکردی» شکل می گیرند. در درون این مراحل، ظرفیت های تنظیم و توجه، جذب شدن به انسان ها، مبادله اجتماعی، شکل گیری ایده ها و پل زدن بین ایده ها (تفکر) به عنوان قابلیت های پایه انسانی ایجاد می شوند و به وسیله آنها خودآگاهی، زبان، همدلی، خلاقیت، تفکر و مهارت های اجتماعی و هیجانی در کودکان به تدریج پدید می آیند. در فرایند تحول یکپارچه انسان، روابط کودک با دیگران و به ویژه افراد مهم زندگی او (والدین) اهمیت بسیار دارند. هر کودکی تحت تاثیر ویژگی های منحصر به فرد زیستی خود به تعامل با محیط و انسان ها می پردازد و از طرف دیگر والدین نیز سبک تعاملی خاص خود را دارند که تحت تاثیر فرهنگ خانواده و جامعه است. سرنوشت تحول روان شناختی کودک در فرایند تعاملات اجتماعی شکل می گیرد و کودک در شرایط مناسب، قابلیت های پایه انسانی و در نتیجه مهارت های ارتباط، مبادله و تفکر را فرا می گیرد. اختلالات تحولی نتیجه عدم تحول مطلوب قابلیت های پایه است که این امر می تواند ناشی از بد کارکردی سیستم عصبی کودک و یا سبک تعاملی نامناسب والدین باشد. مدل تحولی-تفاوت های مبتنی بر ارتباط به عنوان چارچوبی فراگیر، تحولی و یکپارچه از رشد انسان دارای دلالت های مهمی در حیطه تعلیم و تربیت، تشخیص و درمان اختلال های دوران کودکی، فرزند پروری، گفتاردرمانی و کاردرمانی می باش

کلمات کلیدی

, رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی, تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065525,
author = {امین یزدی, سیدامیر},
title = {رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {February},
issn = {2251-6360},
pages = {109--126},
numpages = {17},
keywords = {رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط
%A امین یزدی, سیدامیر
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2013

[Download]