مهندسی فناوری اطلاعات مکانی, دوره (5), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (93-111)

عنوان : ( مدلسازی و پیشبینی رشد افقی شهر مشهد با استفاده از تلفیق اتوماتای سلولی فازی، شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک )

نویسندگان: فرهاد رستمی گله , مرجان قائمی , روزبه شاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با به¬کارگیری مدل اتوماتای سلولی (CA) توسعه یافته بر مبنای سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و ارائه مدلی قدرتمند و ساده سعی بر مدل¬سازی و پیش¬بینی رشد شهر مشهد شده است. با وجود قابلیت¬های فراوان اتوماتای سلولی در مدل¬سازی رشد شهری، این روش دارای محدودیت¬هایی نظیر عدم توانایی در مدل¬سازی عدم قطعیت موجود در سیستم¬های شهری و انجام کالیبراسیون به‌صورت تجربی (روش آزمون‌وخطا) است. در روش پیشنهادی، به‌منظور غلبه بر مشکل عدم قطعیت و افزایش قابلیت مدل¬سازی، قوانین انتقال به‌صورت فازی بیان می-شوند. برای رفع مشکل دوم نیز عوامل موثر با استفاده از رگرسیون لجستیک وزن دهی شده و فرآیند کالیبراسیون اجرا می¬گردد. لذا در این مقاله با ترکیب روش¬های مختلف در یک‌روال منطقی و بر اساس مدلی قدرتمند و ساده فرایند پیش¬بینی رشد افقی شهر مشهد اجرا می¬گردد. بدین منظور با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای لندست 8 و ETM+ رشد شهر مشهد برای دوره 2002- 2015 مدل¬سازی شده و پس از کالیبراسیون و اخذ نتایج قابل قبول از اعتبارسنجی، برای سال 2028 رشد افقی شهر پیش¬بینی می¬شود. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده آن است که روش پیشنهادی با ضریب کاپای 8/54 و دقت کلی 92 درصد، به¬منظور شبیه¬سازی و پیش¬بینی رشد شهری، نشان دهنده افزایش دقت مدل در مقایسه با اتوماتای ساده متداول است.

کلمات کلیدی

, اتوماتای سلولی فازی, پیش‌بینی رشد شهری, سیستم اطلاعات مکانی, رگرسیون لجستیک, شبکه عصبی پرسپترون چندلایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065543,
author = {رستمی گله, فرهاد and مرجان قائمی and شاد, روزبه},
title = {مدلسازی و پیشبینی رشد افقی شهر مشهد با استفاده از تلفیق اتوماتای سلولی فازی، شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک},
journal = {مهندسی فناوری اطلاعات مکانی},
year = {2018},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-9635},
pages = {93--111},
numpages = {18},
keywords = {اتوماتای سلولی فازی، پیش‌بینی رشد شهری، سیستم اطلاعات مکانی، رگرسیون لجستیک، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی و پیشبینی رشد افقی شهر مشهد با استفاده از تلفیق اتوماتای سلولی فازی، شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک
%A رستمی گله, فرهاد
%A مرجان قائمی
%A شاد, روزبه
%J مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
%@ 2008-9635
%D 2018

[Download]